Други обяви
Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-851 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 04220.55.497
23.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед №РД 04-851/19.08.2019 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

Процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на: Поземлен имот с идентификатор 04220.55.497 /четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район петдесет и пет, имот четиристотин деветдесет и седем/, село Бистрица, Община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-60/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на имот: село Бистрица, улица "Бригадирска",  с площ: 116 кв.м /сто и шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, кв.58 по по регулационния план на село Бистрица. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 5066/12.06.2019 год. вписан в Служба по вписвания вх. р-р № 2302 от 27.06.2019 год., акт № 128, том 9.


1. Търгът ще се проведе на 04.09.2019 год. от 14.30 часа в Панорамната зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
3.Депозитът за участие в търга е в размер на 275. 40 лв. /двеста седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.08.2019 год.
5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 18.09.2019 г. от 14.30 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 13.09.2019 г.

За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта
Деловодна справка