Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решения №№ 118, 120, 121, 122, 123, 129, 132 и № 133 / 25.09.2020 г. на Общински съвет Дупница/