ПОКАНА Изх. № 524 /20.11.2020 г.

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Х редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 27.11.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж. На основание чл. 28А, ал.3 от ЗМСМА  и чл.46 б, ал.1-9 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Дупница ще проведе заседанието от разстояние и ще приеме решенията, включени в предложения дневен ред, чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно чл.46 б, ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в деня на провеждане на заседанието-27.11.2020г. в часовия диапазон от 10.00 часа до 16.00 часа всеки от общинските съветници може да представи в деловодството на Общински съвет Дупница попълнен и подписан формуляра за неприсъственото гласуване, който ще бъде изпратен на електронната поща, декларирана от общинските съветници за комуникация с Общинския съвет.

 

 

Предлагам следния дневен ред:

 

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Олег Йорданов Панайотов, находяща се в село Джерман. / вх.№ 428/ 17.09.2020 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот 68789.602.10 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 435/ 23.09.2020 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Бойко Георгиев Софиев, находяща се в град Дупница. / вх.№ 445/ 25.09.2020 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 17659.60.110 по КВС на село Грамаде.  / вх.№ 446/ 28.09.2020 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Здравка Кирилова Джумайлиева, находяща се в село Яхиново. / вх.№ 462/ 08.10.2020 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2023 г. / вх.№ 463/ 08.10.2020 г./
 7. Докладна записка от Александър Паризов – общински съветник и председател на Експертна Комисия, определен с Решение № 21 от 20.12.2020г. на Общински съвет Дупница Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размерът на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница.  / вх.№ 475/ 19.10.2020 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Красимир Йорданов Кирилов, находяща се в с.Крайници, ул.”Възраждане” № 4.

 / вх.№ 476/ 20.10.2020 г./

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 373, кв. 27 по регулационния план на село Баланово. / вх.№ 477/ 20.10.2020 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2020 г. / вх.№ 478/ 20.10.2020 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.149.32 образуван от поземлен имот 68789.149.2 и 68789.149.3 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 479/ 20.10.2020 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), План за регулация и План за застрояване (ПРЗ), одобрен със Заповед № 291/ 19.03.1990 год. на Председателя на ИК на ОбНС-гр.Станке Димитров, в обхват: улица с о.т. 1604-1493-1466-1470-1471, улица с о.т. 1493-1494-1495-1496, улица с о.т. 1466-1470-1471, урегулиран поземлен имот  УПИ І-За паркинг, УПИ ІІІ-За комплексно жилищно строителство, кв.271а и УПИ І-За битови услуги, кв.272 по регулационния план на гр.Дупница (част от поземлени имоти с идентификатор 68789.605.424, идентификатор 68789.605.430, идентификатор 68789.605.163, част от поземлен имот с идентификатор 68789.604.61, част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.431, поземлени имоти с идентификатор 68789.605.173, част от идентификатор 68789.605.167 и идентификатор 68789.605.165 и поземлени имоти с идентификатор 68789.605.208, идентификатор 68789.605.209 и идентификатор 68789.605.203 по кадастралната карта (КК) на гр.Дупница).  / вх.№ 480/ 20.10.2020 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на безвъзмездно управление на Районна здравноосигурителна каса, ЕИК 1218582201515, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, вх. Б, представлявана от Директора д-р Сашо Христов Котев на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.2, с площ 56.76 кв.м, попадащ в сграда – частна общинска собственост с идентификатор 68789.606.254.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254, с адрес на имота: град Дупница, улица „Солун“ № 4, етаж 1, обект 2. / вх.№ 521/ 18.11.2020 г./
 6. Докладна записка от адв. Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет, относно Прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, насрочен с Решение № 139/25.09.2020 г. на Общински съвет-Дупница и вземане на решение за провеждане на нов конкурс. / вх.№ 522/ 19.11.2020 г./
 7. Докладна записка от адв. Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет, относно Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Дупница и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. / вх.№ 523/ 19.11.2020 г./

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / адв.  Йонко Гергов/