Добре дошли!
30.01.2020
Община Дупница обявява прием на докуненти за 8 свободни позиции в администрацията
Набиране на служители за осем позиции обявява Община Дупница. Най-много са свободните места за отдел „Строителство“. Търси се инжинер-конструктур със задължително минимум 3 години стаж, както и 2 позиции за строителен техник, като изискването за тях е да са със средно-специално или висше-инжинерна специалност. За същия отдел се обявява прием на документи и за 2 броя ел.техници за поддръжка на улично осветление, обществени сгради и имоти. Едно свободно място има в отдел „Счетоводство“, където изискването към кандидатите е освен квалификационна степен по специалността, да имат и минимум 3 години стаж като такива.Търси се и специалист „Обществени поръчки“, който трябва да...

29.01.2020
Данъчната кампания стартира от 5 февруари
Данъчната кампания в Община Дупница по събиране на местните данъци и такси за 2020 г. ще започне на 05 февруари. Плащанията ще се извършват в брой на касите на отдел “Местни данъци и такси”, като за целта ще работят три каси. Освен плащанията в брой, могат да се извършват плащания по банков път, чрез касите на “ Български пощи” ЕАД, някои банки, както и във всички всички каси на Изипей и И Пей.Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април. По закон, дължимият налог за – недвижим...

24.01.2020
Инж.Чимев внесе проекто-бюджета в ОбС-Дупница с нанесени корекции след общественото обсъждане
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев внесе официално вчера в Общински съвет проекто-бюджета за тази година, който да бъде гледан на заседание на местния парламент. От първоначалния вариант бяха направени промени, след предложения от групи от ОбС и граждани на провелото се в понеделник обществено обсъждане, информира зам.кметът по икономическите дейности Олга Китанова. „Писмените предложения на „Народен съюз“ са включени в проекта. Що се отнася до предложенията от „Глас народен“ за село Самораново, заложихме 30 000 лв за изграждането на нова детска площадка, а останалите им са включени в „текущи разходи“. В списъка с капиталови разходи е и електронната система...

16.01.2020
Изключително амбициозен проекто-бюджет за 2020 година, ето какви са намеренията на Община Дупница
Бюджет 2020 е „амбициозен“ и с акцент селата. Така определи проекта за финансовата рамка на община Дупница за тази година зам.кметът по икономическите въпроси Олга Китанова на пресконференция днес. Тя, заедно с бюджетара Павел Петров обявиха намеренията на кметския екип за приходната и разходната част през следващите месеци. „Общата финансова рамка е в размер на 35 780 000 лева, което е с 4 млн. повече в сравнение с миналата година. Увеличението идва основно от държавната субсидия в размер на 2,4 млн. лв, от които 90% са заради увеличението на заплатите в сектор „Образование“, както и от увеличението на собствените приходи...

10.01.2020
Празнично шествие за 142 години от Освобожденето на Дупница

20.12.2019
Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-106/30.01.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 броя терени с площ от 1.00 кв.м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

09.01.2020
Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по КК и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница

09.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2

13.02.2020
Община Дупница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

11.02.2020
CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE
Conservation of the Old District Hall Building and construction of cultural Institute under project Common History and Culture - Bridge across borders, under project CB006.2.21.144 “Common History and Culture - Bridge across borders” Second call for proposals №2014TC16I5CB006, financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia   Publication reference CB006.1.21.144-BL5.1.1-Works-1 Date of publication 20.12.2019 Programme title INTERREG - IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia Contracting authority Dupnitsa Municipality Reason for cancellation All technically acceptable tenders exceed the financial resources available   Notes: Should a new tender procedure be launched for this project, a new contract notice will...

10.02.2020
СПИСЪЦИ на ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи" по чл.21 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Пълния текст на списъците тук

07.02.2020
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони от Екологичната мрежа "Натура 2000"

23.01.2020
Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в ПИ№006013. м. "Реката", землище с. Блатино, община Дупница"
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпила информация за преценяване необходимостта от ОВОС /Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на автокъща в поземлен имот №006013, местност “Реката”, землище на с. Блатино, община Дупница”, с възложител: Веселин Захариев Вретенарски. Информацията е обществено достъпна в Общинска администрация – гр. Дупница,  ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”. Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- Перник, на адрес: ул.”Благой...

22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи"
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ОБЩИНА ДУПНИЦА Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл.”Свобода „ №1 , на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 04-72/20.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел ”Търговски дейности и управление на общински активи ” в Общинска администрация Дупница. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: - Минимална образователна степен: Бакалавър - Минимален професионален...

Потърсете в сайта
Деловодна справка