Добре дошли!
12.08.2019
Обявен е прием за потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

15.07.2019
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи

17.06.2019
Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

17.05.2019
Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница

17.05.2019
Дупница ще изпълнява проект за трансгранично сътрудничество със сръбската Община Търговище за 590 754,61 евро

30.04.2019
644 деца са получили подкрепа за 2 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”

23.08.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-869 / 21.08.2019 год. за отдаване под наем част от общински недвижим имот - частна общинска собственост, с предназначение - магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Баланово

25.07.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-767 / 24.07.2019 год. за отдаване под наем на 100 кв.м от сграда, с предназначение - за складова база, находяща се в град Дупница, местност Злево

02.07.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-679/02.07.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 2.25 кв. м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, находящ се в гр. Дупница, на главната алеа в Парк "Рила" - на уширението срещу пешеходен мост в посока "Зона пикник"

18.06.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-620/17.06.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 19.36 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистрица", кв. 248 по РП на гр. Дупница

14.06.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-602 / 13.06.2019 г. за отдаване под наем на общински имот - помещение с площ от 10.80 кв.м - за търговска дейност, находящ се в с. Червен брег, УПИ III, кв. 68 по РП на с. Червен брег

07.06.2019
Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на ПИ 68789.602.4 по КК на гр.Дупница На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД 04-518/30.05.2019 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.602.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от...

16.09.2019
Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап, за продажба на ПИ 68789.603.152, по КК на град Дупница, ведно с изградените в него сгради

04.09.2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване във връзка с проведен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01

02.09.2019
Удължаване срока за прием на документи за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01

23.08.2019
Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-856 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 65245.1.243, ведно с построената в него сграда

23.08.2019
Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-853 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 04220.55.500

23.08.2019
Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-852 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 04220.55.499

Потърсете в сайта
Деловодна справка