Добре дошли!
10.01.2020
Празнично шествие за 142 години от Освобожденето на Дупница

08.11.2019
ПОКАНА за пресконференция по проект

18.10.2019
Отчитаме свършената работа и очертаваме бъдещите приоритети за Дупница

14.10.2019
Програма за празника на град Дупница - 19 октомври

04.10.2019
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

20.09.2019
На официална церемония бе представен успешно реализираният проект "Подай ръка"

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

09.01.2020
Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по КК и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница

09.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2

03.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1298 / 02.12.2019 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ПИ 68789.20.406 по КК и КР на гр. Дупница

27.11.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1250 / 20.11.2019 г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с площ от 38 кв. м /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв. м/, находящ се в гр. Дупница, парк "Рила", петно № 4

23.01.2020
Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в ПИ№006013. м. "Реката", землище с. Блатино, община Дупница"
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпила информация за преценяване необходимостта от ОВОС /Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на автокъща в поземлен имот №006013, местност “Реката”, землище на с. Блатино, община Дупница”, с възложител: Веселин Захариев Вретенарски. Информацията е обществено достъпна в Общинска администрация – гр. Дупница,  ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”. Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- Перник, на адрес: ул.”Благой...

22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи"
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ОБЩИНА ДУПНИЦА Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл.”Свобода „ №1 , на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 04-72/20.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел ”Търговски дейности и управление на общински активи ” в Общинска администрация Дупница. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: - Минимална образователна степен: Бакалавър - Минимален професионален...

20.01.2020
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ДОМ И ПОДКРЕПА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"
ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на Договор на Община Дупница BG05М9ОР001-2.019-0009 – С01 по проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 –  предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.  и на основание утвърдена със Заповед № РД04-37/15.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“   О Б Я В Я В А ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ...

08.01.2020
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE - 08.01.2019
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE 08.01.2019 Dupnitsa Municipality announces award notice for Local open tender - Supply of specialized terrain vehicle within Project N CB007.2.32.142  “Prezervation   and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

06.01.2020
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването

06.01.2020
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за прекратяване на административно производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ

Потърсете в сайта
Деловодна справка