Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1166 / 04.11.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 22.27 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистица", кв. 218а по РП на гр. Дупница
05.11.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1127 / 28.10.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя самостоятелни обекта /помещения/, находящи се в ПИ 68789.606.254 по КК и КР на гр. Дупница
29.10.2019

Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД 04-1119 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, кв. 52 по РП на гр. Дупница - 2 /два/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2
28.10.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-1118 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214, между кв. 62 и кв. 76 по РП на гр. Дупница
28.10.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1108 /24.10.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект /помещение/ с площ от 25.00 кв.м, находящ се в ПИ 68789.20.404 по КК и КР на гр. Дупница
25.10.2019

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1045 / 02.10.2019 год. за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.491- терен с площ от 12.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион
03.10.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка