Други обяви

Инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща в ПИ№006013. м. "Реката", землище с. Блатино, община Дупница"
23.01.2020
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпила информация за преценяване необходимостта от ОВОС /Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение: “Изграждане на автокъща в поземлен имот №006013, местност “Реката”, землище на с. Блатино, община Дупница”, с възложител: Веселин Захариев Вретенарски. Информацията е обществено достъпна в Общинска администрация – гр. Дупница,  ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”. Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- Перник, на адрес: ул.”Благой...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи"
22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ОБЩИНА ДУПНИЦА Със седалище и адрес: гр. Дупница, пл.”Свобода „ №1 , на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 04-72/20.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел ”Търговски дейности и управление на общински активи ” в Общинска администрация Дупница. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: - Минимална образователна степен: Бакалавър - Минимален професионален...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ДОМ И ПОДКРЕПА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"
20.01.2020
ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на Договор на Община Дупница BG05М9ОР001-2.019-0009 – С01 по проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 –  предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.  и на основание утвърдена със Заповед № РД04-37/15.01.2020 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“   О Б Я В Я В А ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ...

SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE - 08.01.2019
08.01.2020
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE 08.01.2019 Dupnitsa Municipality announces award notice for Local open tender - Supply of specialized terrain vehicle within Project N CB007.2.32.142  “Prezervation   and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ, ведно с одобреното споразумение по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ и карти на ползването
06.01.2020

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за прекратяване на административно производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ
06.01.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка