Други обяви

Съобщение за постъпило заявление от Управителя на "Никстар груп" ЕООД, за промяна в параметрите на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БД ЗБР-Благоевград
29.10.2019

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-1090 / 17.10.2019 год. за отдаване под наем на един брой общински поземлен имот находящ се в землището на село Крайници
18.10.2019

Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к. Велчова завера, бл. 45, вх. А
10.10.2019

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година
10.10.2019

Община Дупница набира кандидати за приемни родители
30.09.2019

Списък на оценените и класирани кандидати от проведено събеседване за длъжности "Санитар" и "Рехабилитатор/Кинезотерапевт" по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01
27.09.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка