Други обяви

Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап, за продажба на ПИ 68789.603.152, по КК на град Дупница, ведно с изградените в него сгради
16.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за събеседване във връзка с проведен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
04.09.2019

Удължаване срока за прием на документи за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0101-С01
02.09.2019

Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-856 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 65245.1.243, ведно с построената в него сграда
23.08.2019

Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-853 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 04220.55.500
23.08.2019

Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-852 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 04220.55.499
23.08.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка