Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение № 91-00-60 / 06.04.2020 год.
06.04.2020

Обявяване на заповед № РД04-165/14.02.2020год на Кмета на община Дупница, за м. „Ширинето”, землище Тополница, им.141.65 от ПНИ
02.04.2020

Съобщение изх.№ 91-00-56/18.03.2020год.
01.04.2020

Съобщение № 91-00-58/30.03.2020 год.
30.03.2020

Съобщение изх.№ 91-00-57 / 25.03.2020 год.
27.03.2020

Съобщаване на решение № 38 от Протокол № 3 от заседание на Об.С Дупница от 28.02.2020 год. за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 56349.6.33 по КК на с. Пиперево, м.„Тополите”
27.03.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка