Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение №91-00-169/12.09.2019 год. относно Заповед № РД 04-838/15.08.2019 год. на Кмета на Община Дупница
13.09.2019

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) и РУП в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ-1991 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-1990, кв. 112 по регулационния план на гр. Дупница
13.09.2019

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, относно Заповед № РД04-940 / 04.09.2019 год. на Кмета на Община Дупница, с която е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП - ПР в обхват УПИ X-3014, кв. 154 по РП на гр. Дупница, ПИ с идентификатор 68789.18.73 по КК на гр. Дупница с административен адрес на имота: гр. Дупница, ул. "Бяло море" № 1
09.09.2019

Съобщение № 91-00-164 / 03.09.2019 год. във връзка със Заповед № РД 04-793 / 31.07.2019 год. на Кмета на Община Дупница относно одобрен проект за ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 87727.20.12, местност "Полето" по КК на с. Яхиново
04.09.2019

Съобщение № 91-00-232 / 03.09.2019 год. адресирано до: Стоянчо Стоянов, с адрес: гр. Дупница; Димка Стоянова-Рошкова, с адрес: гр. София; Иван Петров, с адрес: гр. Дупница; Калин Грозданов, с адрес: гр. Дупница
03.09.2019

Разрешено е изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват УПИ І – 4108, 6132, 6131, кв. 236 по регулационния план на гр. Дупница
03.09.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка