Други обяви
СПИСЪЦИ на ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи" по чл.21 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
10.02.2020
Пълния текст на списъците тук
Потърсете в сайта
Деловодна справка