АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 310 /22.05.2019 г.
28.05.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.05.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

                                                                                                                        ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  

  1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 282/ 30.04.2019 г./
  2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024) и План за реализиране на дейностите по Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Дупница (2019-2024) за 2019 г. / вх.№ 303/ 21.05.2019 г./
  3. Докладна записка от инж. Емил Гущеров –  Председател на Общински съвет - Дупница, относно Определяне на представител на община Дупница в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Д-р Никола Василиев“, гр.Кюстендил. / вх.№ 305/ 21.05.2019 г./
  4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване право на строеж за изграждане на работилница за поддръжка на автомобили с площ 62 кв.м върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ X – 11 в кв.1 по РП на с Пиперево /поземлен имот 56349.200.40 по КК на с.Пиперево. / вх.№ 306/ 22.05.2019 г./
  5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване право на прокарване за изграждане на обект: „Оптична свързаност на територията на гр. Дупница с подземна оптична MAN мрежа“ на „А1 България“ ЕАД, през поземлени имоти с идентификатори 68789.15.423, 68789.15.427, 68789.17.2, 68789.17.82, 68789.17.84, 68789.17.88, 68789.602.34, 68789.607.255, 68789.607.476, 68789.607.477, 68789.607.478, 68789.608.152, 68789.608.178, 68789.608.464 по КК на гр. Дупница. / вх.№ 307/ 22.05.2019 г./
  6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4. / вх.№ 308/ 22.05.2019 г./
  7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 04220.3.239 по кадастралната карта на село Бистрица. / вх.№ 309/ 22.05.2019 г./

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Емил  Гущеров/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка