АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС

ПОКАНА Изх. № 338 /09.07.2020 г.
13.07.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 17.07.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Освобождаване на управителят на“Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и избор на нов управител. / вх.№...

ПОКАНА Изх. № 272 / 18.06.2020 г.
19.06.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.06.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. / вх.№ 237/ 27.05.2020 г./ Докладна записка от инж.Методи Чимев...

ПОКАНА Изх. № 218 / 28.04.2020 г.
29.04.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 05.05.2020 год. /вторник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж. На основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет Дупница ще приеме решенията включени в настоящия дневен ред неприсъствено. За целта...

ПОКАНА Изх. № 140 / 21.02.2020 г.
21.02.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.02.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!    Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема. / вх.№ 56/ 23.01.2020 г./ Докладна записка от инж.Методи...

ПОКАНА Изх. № 92 / 31.01.2020 г.
31.01.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 07.02.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                          ПРОЕКТ!        Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2020 година. / вх.№ 58/ 23.01.2020 г./         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:                                ...

ПОКАНА Изх. № 59 / 24.01.2020 г.
24.01.2020
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам I редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 31.01.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ПРОЕКТ!     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл.9,...

Потърсете в сайта
Деловодна справка