ОП ”Регионално развитие”

Дата на публикуване: 22.11.2011 13:06
 1. Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта: 30 месеца, стартира на 23.06.2011 г.- 23.12.2013г.

Описание: Изготвянето на Интегриран план за  градско възстановяване и развитие на гр. Дупница с времеви хоризонт до 2020 год. – има за цел да се разработи дългосрочна програма от мерки, чрез която трайно и устойчиво да се преодолеят високо концентрирани икономически, социални и екологични проблеми на територията на гр. Дупница.;

Стойност на проекта: 402 729 лв.

 

 1. Проект: “Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта:  03.06.2011 г.- 03.06.2013г.

Описание: Проектното предложение“Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” е разработено с цел изграждане на инфраструктура за предпазване от наводнения и ограничаване на бреговата ерозия на р. Бистрица в района на гр. Дупница, като участъците на интервенция са ясно дефинирани и свързани помежду си. Трите под-обекта са внимателно подбрани, като изборът е бил насочен от поставените цели и дефинираните целеви групи.

 • Изграждане на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове – под-обект 1 крайбрежна стена след моста на ул. “Андон Величков” и под-обект 2 крайбрежни стени при хотел Рила;
 • Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места – под-обект 3 крайбрежни стени по речния бряг на р. Бистрица в Крайградски Парк Рила.

 

Стойност на проекта: 955 828 лв.

 

 1. 3. Проект: “Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница” схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта: 16.07.2010 г.- 12.09.2012г.

Описание: Проектното предложение “Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница” цели да се подобри физическата и жизнената среда в гр. Дупница чрез облагородяване на Централна градска част и широкия център, като предпоставка за устойчиво икономическо и социално развитие.

Обектите, обхванати от проектното предложение са разположени в Централната градска част на гр. Дупница.

Стойност на проекта: 2 662 763 лв.

 

 1. Проект “Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 16.09.2008 г. -  03.02.2015 г.

Описание: Да се подобри достъпността и мобилността в Община Дупница чрез реконструкция и рехабилитация на извън регулационните отсечки от общинските пътища KNL – 1061 Дупница – Бистрица /1 500м./, KNL – 1056 Дупница – Яхиново /900м./, KNL – 3063 Дяково – Кременик /1 800м./, KNL – 2058 Дупница – Баланово /1 300м./.

Стойност на проекта: 4 158 758 лв.

 

 1. Проект “Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 05.02.2010 г. - 29.09.2012

Описание: Проекта цели осигуряване на защита на живота и имуществото на гражданите, чрез укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница.

Стойност на проекта: 413 378 лв

 

 1. Проект “Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 03.09.2010 г. - 03.09.2012 г.

Описание: Да се подобри и модернизира образователната инфраструктура в ареала на гр.Дупница, допринасяща за неговото устойчиво развитие.

Доставка и монтаж на оборудване за класните стаи, занималните и помещенията в ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница
4. Етап ІV. Сертифициране на сградите на ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница.

Стойност на проекта: 3 532 629 лв.

 

 1. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 28.12.2011 г. - 28.12.2013 г.

Описание: Проектното предложение „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Дупница“ е разработено в съответствие с основна цел на операцията - осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Стойност на проекта: 650 850 лв

 

 1. Проект "Дом за всеки" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 28.06.2012 г. - 18.07.2015 г.

Описание: Общата цел на проект „Дом за всеки” е да се изгради нов сграден фонд в Община Дупница, който да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от територията на населеното място и общо повишаване на качеството на градската среда.

Стойност на проекта: 6 397 756 лв.

 

 1. Проект „Туристически район "Рила" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 20.02.2013 г. - 20.02.2015 г.

Описание: Основна цел: Да се развие устойчив конкурентоспособен туристически продукт, популяризиращ природното, културното и историческото наследство на общините Дупница, Бобошево и Рила.

Стойност на проекта:  453 815 лв

 

 1. Проект Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 23.04.2013 г. - 23.04.2015 г.

Описание: Отключване на потенциала за творчество и развитие на иновативни форми на културния живот в община Дупница като катализатор на устойчивото и интегрирано социално-икономическо развитие в агломерационния ареал.

Стойност на проекта: 426 765 лв.

 

 1. Проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр. Дупница “ ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 20.05.2013 г. - 16.10.2015 г.

Описание: Повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Дупница, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата и жизнена среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие и опазване качеството на околната среда.

Стойност на проекта: 6 045 000 лв.

 

 1. Проект "Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 31.10.2013 г. - 30.06.2015 г.

Описание: Общата цел на настоящото проектно предложение е в пълен синхрон с основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", а именно укрепване на капацитета на Община Дупница за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за "Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. и постигане на максимална готовност за усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове.

 Стойност на проекта: 523 563 лв


Потърсете в сайта