Обнародвани съдебни решения

Решение № 328 от 19.12.2019 г. на КАС
23.01.2020
Решение № 328/19.12.2019 г., по Адм. дело № 379/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразно разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал.1 и чл. 31, ал. 1 в частта относно думите "събиране и транспортиране", както и разпоредбите на  чл. 27, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 в частта относно думата "събиране" от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дупница.Пълният текст на Решение № 328/19.12.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 222 от 15.12.2017 г. на КАС
27.12.2019
Решение № 222/15.12.2017 г., по Адм. дело № 244/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя т. 44 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница.Пълният текст на Решение № 222/15.12.2017 г., може да видите ТУК

Решение № 290 от 26.11.2019 г. на КАС
23.12.2019
Решение № 290/26.11.2019 г., по Адм. дело № 384/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожни разпоредби на Наредбата за обществения ред и опазване на общинските  и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, както следва: на чл. 18, т.14 от относно израза "...кучета", на чл.19, ал.1 и ал.2 и на чл. 38, ал.3 от Наредбата.Пълният текст на Решение № 290/26.11.2019 г., може да видите ТУК

Решение № 221 от 15.12.2017 г. на КАС
27.08.2019
Решение № 221/15.12.2017 г., по Адм. дело № 243/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя чл. 50, ал.1 от Наредбаа за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, приета с Решение № 132 от 14.12.2006 г. по протокол № 20 от 14.12.2006 г. на Общински съвет - Дупница.Пълният текст на Решение № 221/15.12.2017 г., може да видите ТУК

Решение № 196 от 19.07.2019 г. на КАС
26.08.2019
Решение № 196/19.07.2019 г., по Адм. дело № 133/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1, в частта относно "или на други изключителни обстоятелства..." от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница /приета с Решение № 132/14.12.2006 г. на ОбС - Дупница,  изм. с Решение № 71/17.04.2015 г. на Общински съвет Дупница/.Пълният текст на Решение № 196/19.07.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Решение № 191 от 17.07.2019 г. на КАС
26.08.2019
Решение № 191/17.07.2019 г., по Адм. дело № 79/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл. 5, ал.2, т.1, в частта относно израза "...български", чл. 29б, ал.1, т.1 в частта относно израза "...български", чл. 27 и чл. 38, ал. 5 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, приета с Решение № 132 по Протокол № 20 от 14.12.2006 г., изм. и доп. с решение № 71/17.04.2015 г. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 191/17.07.2019 г. на КАС, може да видите ТУК

Потърсете в сайта
Деловодна справка