Добре дошли!


10.01.2022
Културен календар на мероприятията  през месец януари 2022 г.   1 януари – 14,00 ч. – Кукерско шоу – на стадиона на село Джерман – НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман 4 януари – 11,00 ч. – 78 години от бомбардировката на Дупница – Община Дупница 6 януари – 11,00 ч. – 174 години от рождението на Христо Ботев – поднасяне на венци и цветя на паметника на революционера – Община...

29.12.2021
СЪОБЩЕНИЕ               Уведомяваме всички граждани, че касите на Местни данъци и такси в община Дупница на 31.12.2021г. ще работят  с работно време от 9.00ч. до 11.00ч., съобразено с работното време на обслужващата банка.

02.12.2021
Изплащане възнаграждения на СИК от Община Дупница за изборите за Президент и Визепрезидент и за Народни представители проведени на 14.11.2021 г и 21.11.2021 г . Възнагражденията ще се изплащат в партерна зала на на Община Дупница на входа от към поликлиниката. График : 03.12.2021 г.(Петък) от 9:30 до 17: 00 ч. От 06.12.2021 г.(Понеделник) от 10:00 до 17:00 ч.ОБЕДНА ПОЧИВКА:12.30-13.00 ч.

26.10.2021
Уважаеми родители, във връзка с настъпили промени в Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ се предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024 г. При изразено желание от страна на родителите и възможност от страна на общината задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе и преди този срок. Включването на 4-годишните в задължително образование носи своите предимства, като...

08.10.2021
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА 19 ОКТОМВРИ - ПРАЗНИК НА ГР. ДУПНИЦА    
02.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД 04-1637/02.12.2021 г. на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем  на: 3 броя самостоятелни обекта, както следва: ОБЕКТ 1 1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.28, гр. Дупница, общ. Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1424/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1425/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

02.11.2021
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04 – 1426/22.10.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...

21.01.2022
Dupnitsa Municipality intends to award a supply contract for “Supply of mini loader and truck with superstructure" in Dupnitsa with financial assistance from the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of Serbia 2014-2020. The tender dossier is available from Dupnitsa Municipality, 2600 Dupnitsa, 1 Svoboda Sq. and will also be published on https://www.dupnitsa.bg/section-95-content.html and published on the Programme’s web site http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders. The deadline for...


30.12.2021
О Б Я В А  До заинтересованите лица и общественост  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА    На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София уведомление за инвестиционно предложение с изготвена  Информация по Приложение 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: «Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала...

29.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1715/29.12.2021 год. на   Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 5 /пет/ броя общински поземлени имота, както следва: Поземлен имот с идентификатор 20763.6.25 /землище двадесет хиляди седемстотин шестдесет и три, кадастрален район шест, имот двадесет и пет/, село Джерман,...