Добре дошли!


08.11.2022
Община Дупница уведомява гражданите, че законоустановените срокове за заплащане на Местните данъци и такса битови отпадъци са както следва: Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се заплащат на две вноски както следва: І- ва вноска  до 30 юни на календарната година ІІ-ра вноска до 31 октомври на календарната година       - Дължимите суми за Данък върху моторните превозни средства са заплаща както следва:       ...

26.10.2022
Община Дупница ще се включи в световният ден за борба с инсулта, който е под егидата на Световната организация за инсулт (WSO)Тази година кампанията се подкрепя от Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Националното сдружение на общините в България и много представители на българския бизнес. Във фокуса на общественото внимание, нашата община и Асоциацията за инсулт и афазия, чрез кампанията поставят...

26.10.2022
Община Дупница съвместно с „Балбок Инженеринг“ АД организира мобилен събирателен пункт за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци. Кампанията ще се проведе на 1-и ноември от 10 до 16 часа (зад таксиметровата стоянка при „Лидл“). Жителите на общината ще имат възможност безвъзмездно да предадат събраните от тях отпадъци от – живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали-лакове, бои, киселини, основи, химикали и т.н.,...


05.10.2022
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев получи приза в категория "Развитие на спорта" за Средна община, в номинации за "Кмет на годината 2022". Той получи най-много гласове в платформата, в която от 15 до 30 септември всички можеха да гласуват в различните категории. Наградата на инж.Чимев връчи служебният министър на спорта Весела Лечева. "Първо искам да благодаря на всички, които са гласували за Община Дупница....


10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-929/30.06.2022г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект...

10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-930/30.06.2022г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект...

10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-934/30.06.2022г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект...

10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД 04-933/30.06.2022 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен...

10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание Заповед № РД04-939/30.06.2022г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект в...

10.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание Заповед РД04-932/28.04.2022г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: “Самостоятелен обект в сграда...

10.11.2022
Национална телефонна линия за деца 116 111 Национална телефонна линия за деца 116 111   От 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето изгради и поддържа Национална телефонна линия за деца с храмонизиран номер 116 111. Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Консултантите, които отговарят на позвъняванията...

09.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжности по проект №BGLD-3.002-0022 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница” Допуснати до събеседване:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата 1. Теменужка Георгиева Дилова 2. Сашка Йорданова Михайлова     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата 1. Стоян Александров Методиев 2. Теменужка Георгиева Дилова 3. Нанси Атанасова Живкова 4. Мария Цветанова Димитрова     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия на кандидата   1. Зоя Методиева Методиева 2. Вероника Сашова Якимова 3. Димитър Сергеев Димитров     ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“:   № по ред Име, презиме и фамилия...

07.11.2022
ОБЯВА До заинтересованите лица и общественостНа основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с изготвена  Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за  инвестиционно предложение: «Изграждане на присъединителни електропроводи 110 kV в териториалния обхват на землищата...

04.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1490/28.10.2022 год. на Кмета на Община Дупница   ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 2 /два/ броя общински поземлени имота, както следва:          Поземлен имот с идентификатор 87727.109.17 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район сто и девет, имот седемнадесет/ село...

02.11.2022
Реконструкция на съществуваща бензиностанция и изграждане на обект и обществено предназначение - автомивка и сондажен кладенец за технологични нужди в поземлен имот и идентификатор 68789.603.1418 по КККР на гр. Дупница,УПИ II - 1418 от кв.259 на кръстовище на ул. "Орлинска" и ул."Хемус" и възложител "НИКМИ" ЕООД

24.10.2022
  ОБЩИНА ДУПНИЦА Във връзка с изпълнение на проект №BGLD-3.002-0022 „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и на основание утвърдена със Заповед № РД04-1291/15.09.2022 г. на Кмета на Община Дупница „Процедура за подбор на персонал“  О Б...