Добре дошли!


08.10.2021
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА 19 ОКТОМВРИ - ПРАЗНИК НА ГР. ДУПНИЦА    29.09.2021
Започва процедурата по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв (след промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на България, приети от 44-ото Народно събрание). Със заповед на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил...

27.09.2021
За поредна година Дупница се включва в инициативата Световен ден на ходенето на 3 октомври 2021 г. Събитието се организира за 29-ти пореден път от Българска федерация спорт за всички, със финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Събитието е част от календара на  Международната асоциация спорт за всички / ТАФИСА/ . То има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване...

23.09.2021
Надявам се, че за празника на Дупница 19 октомври ще успее да заработи фонтанът под Часовниковата кула. Старата подземна инсталация се подменя изцяло в момента, заяви кметът на града инж.Методи Чимев. Фонтаните не са функционирали повече от 25 години, голяма част от инсталацията е изчезнала в годините и пробита, което налага цялостна подмяна и под стълбищния подход. "Ще бъдат напълно нови фонтани с осветление, което...


15.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ          На основание Заповед № РД 04 – 1236/01.09.2021 г. на инж.Методи Чимев Кмет на Община Дупница/     утвърждавам: ОБЯВЯВА   Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.605.477 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и пет, имот четиристотин седемдесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от...

10.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1238/ 02.09.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на Решение № 86 от 28.05.2021 г. на ОбС гр.Дупница   ОБЯВЯВА   Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.412 /землище...

08.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание Заповед № РД 04 – 1161/16.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница   ОБЯВЯВА   Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба...


24.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ          На основание Заповед № РД 04 – 1157/16.08.2021 г. на Крум Милев – За Кмет на Община Дупница – /Съгласно Заповед N 04-1136/11.08.2021 г. на Кмета на Община Дупница/     утвърждавам: ОБЯВЯВА   Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.604.185.6.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и четири, имот сто осемдесет и пет, сграда шест,...

06.10.2021
Заповед № РД - 04 - 175/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница / трайни насаждения/;Заповед № РД - 04 - 176/27.09.2021 г. за землището на с. Джерман;Заповед № РД - 04 - 177/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница;Заповед № РД - 04 - 178/27.09.2021 г. за землището на с. Дяково;Заповед № РД - 04 - 179/27.09.2021 г. за землището на с. Крайни дол;Заповед...

05.10.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА   СЪОБЩАВА       На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение  “Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства” находящ в поземлен имот с идентификатори 39339.118.19 по КК на с. Крайници, община Дупница, местност “Овчарници при Свилен...


01.10.2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на...


01.10.2021
СЪОБЩЕНИЕ     До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,     ОБЩИНА ДУПНИЦА     СЪОБЩАВА     На засегнатото население, че има постъпила Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на :    “Производствени сгради за месодобив и преработка на “червено месо” в поземлен имот с идентификатор 87727.27.131, местност “Полето, с. Яхиново, община...