Други обяви


21.01.2022
Dupnitsa Municipality intends to award a supply contract for “Supply of mini loader and truck with superstructure" in Dupnitsa with financial assistance from the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Republic of Bulgaria and Republic of Serbia 2014-2020. The tender dossier is available from Dupnitsa Municipality, 2600 Dupnitsa, 1 Svoboda Sq. and will also be published on https://www.dupnitsa.bg/section-95-content.html and published on the Programme’s web site http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders. The deadline for...


30.12.2021
О Б Я В А  До заинтересованите лица и общественост  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА    На засегнатото население, че има постъпило в РИОСВ-София уведомление за инвестиционно предложение с изготвена  Информация по Приложение 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: «Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала...

29.12.2021
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-04-1715/29.12.2021 год. на   Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА   Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 5 /пет/ броя общински поземлени имота, както следва: Поземлен имот с идентификатор 20763.6.25 /землище двадесет хиляди седемстотин шестдесет и три, кадастрален район шест, имот двадесет и пет/, село Джерман,...Потърсете в сайта