Други обяви


06.10.2021
Заповед № РД - 04 - 175/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница / трайни насаждения/;Заповед № РД - 04 - 176/27.09.2021 г. за землището на с. Джерман;Заповед № РД - 04 - 177/27.09.2021 г. за землището на гр. Дупница;Заповед № РД - 04 - 178/27.09.2021 г. за землището на с. Дяково;Заповед № РД - 04 - 179/27.09.2021 г. за землището на с. Крайни дол;Заповед...

05.10.2021
О Б Я В А   До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА   СЪОБЩАВА       На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение  “Изграждане на птицеферма за бройлери с обслужващи стопанства” находящ в поземлен имот с идентификатори 39339.118.19 по КК на с. Крайници, община Дупница, местност “Овчарници при Свилен...


01.10.2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ   На основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗУЕС и §56 ал. 2 и 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно Заповед № 2029 от 29.10.2012 г. на  Кмета на Община Дупница, свиквам общо събрание на собствениците или ползвателите в сграда в режим на...


01.10.2021
СЪОБЩЕНИЕ     До заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,     ОБЩИНА ДУПНИЦА     СЪОБЩАВА     На засегнатото население, че има постъпила Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на :    “Производствени сгради за месодобив и преработка на “червено месо” в поземлен имот с идентификатор 87727.27.131, местност “Полето, с. Яхиново, община...

Потърсете в сайта