Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-489/13.05.2020 год., за отдаване под наем на час от поземлен имот с идентификатор 68789.29.162.2 по КК, помещение с площ от68 кв.м, гр. Дупница, Градска градина
20.05.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-202 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2, кв. 52 по РП на гр. Дупница
02.03.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-196 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. Терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница
02.03.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
30.01.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-106/30.01.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 броя терени с площ от 1.00 кв.м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница
30.01.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново
17.01.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка