АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби

Провеждане на конкурс съгласно Запвоед №РД 04-1018/21.10.2020 год. за отдаване под наем на общински имот, обособен като обект №1, съдържащ две помещения с имерена обща площ 120.54 кв.м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Яхинско шосе" №1
22.10.2020

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-828/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на град Дупница, област Кюстендил
26.08.2020

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-829/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на село Блатино, община Дупница, област Кюстендил
25.08.2020

Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-832/24.08.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в кв. 225, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
25.08.2020

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 810 / 13.08.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII -255, квартал 30 по регулационния план на с. Баланово
21.08.2020

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-739/24.07.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109, в квартал 11 по РП на село Кременик, Община Дупница, с площ 1482 кв.м
10.08.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка