АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-737/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.610.218 по КК на град Дупница, с площ 656 кв.м
10.08.2020

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-739/24.07.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109, в квартал 11 по РП на село Кременик, Община Дупница, с площ 1482 кв.м
10.08.2020

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-736/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.602.10 по КК на град Дупница, с площ 1159 кв.м
10.08.2020

ровеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-602/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.5 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
23.06.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК

Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД 04-603/15.06.2020 год., за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.17.86.5.4 по КК на град Дупница със застроена площ 28.60 кв.м.
23.06.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК

Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-589/11.06.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот находящ се в землището на град Дупница
16.06.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка