Банкови сметки

Дата на публикуване: 16.12.2011 15:22
Адрес за кореспонденция: 2600 Дупница, пл. Свобода 1
БУЛСТАТ:
 000261630

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN: BG26UNCR70008421757076

BIG: UNCRBGSF

Дарителска инициатива:
В съответствие с чл. 6, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дупница/ приета с Решение № 8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/ и с цел улеснение на всички физически и юридически лица, които желаят да направят дарение на вещи и парични средства и да подкрепят развитието на община Дупница, представяме образци на необходимите документи.

 


Потърсете в сайта