Екология - обявления15.01.2021
О Б Я В А До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,   ОБЩИНА ДУПНИЦА СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има постъпило Уведомление в РИОСВ-София, за инвестиционно предложение за “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на авточасти и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор 68789.252.24, в част от...

Потърсете в сайта