Обяви на Архитектура и градоустройство

Обявлене за Заповед № РД 04-560 / 26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за улична регулация (ИПУР)
27.05.2020

Обявление за Заповед № РД 04-531/ 26.05.2020 год. на Кмета на община Дупница за разрешаване за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) -  изменение на плана за регулация (ИПР)
27.05.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04-529/26.05.2020 год. на Кмета на Община Дупница за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) в обхват: поземлен имот с идентификатор 56349.200.41 по кадастралната карта (КК) на с. Пиперево.
26.05.2020

Съобщение изх. № 91-00-78/13.05.2020 год.
13.05.2020

Съобщение изх. № 91-00-77/13.05.2020 год.
13.05.2020

Съобщение изх. № 91-00-71 / 30.04.2020 год.
30.04.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка