Обяви на Архитектура и градоустройство14.10.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 91-00-125/14.10.2021 год.   ДО РАДОСЛАВ ПИШИМАРОВ ГР. СОФИЯ   ДО МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ИВАН МЛАДЕНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ГР. СОФИЯ   ДО ДИМИТЪР ПИШИМАРОВ ГР. СОФИЯ   ДО ЕМИЛИЯ ПИШИМАРОВА ГР. СОФИЯ     Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:  Радослав Пишимаров с постоянен адрес: гр. София, не е потърсил Обявление с изх. № 92-00-158/23.08.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS...

11.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ № 92-00-191/11.10.2021 год.           На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед                     № РД 04-1329/28.09.2021 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват: УПИ Х-226 и УПИ ХI-225, кв. 83 по действащия регулационен план...

29.09.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Изх.№ 91-00- 122/ 29.09.2021 год.     ДО МАНЧО СТОЙНИН                   Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че за лицето  МАНЧО СТОЙНИН няма данни в регистрите на                    с. Палатово, видно от писмо на отдел „ГРАОН” с изх. № 08-09-973/4/26.08.2021 год. СЪОБЩАВА,  че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за...

29.09.2021
      С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 91-00-121/29.09.2021 год.     ДО МАРИЯ ЛУИС НОРИЕГА КАБИБИ С. ДЕБЕЛТ   ДО АНА НОРИЕГА ГР. ПЕРНИК   ДО СИМЕОН СИМЕОНОВ ГР. ДУПНИЦА   ДО БЛАГОЙ СИМЕОНОВ ГР. ДУПНИЦА   ДО ВАСИЛКА ЦАНЕВА ГР. БУРГАС   ДО СВЕТЛАНА КОСТОВА ГР. ДУПНИЦА   ДО ТОДОРКА ЕВТИМОВА ГР. ДЕБЕЛЕЦ   ДО ЗЛАТИНА БОРИСОВА ГР. ДЕБЕЛЕЦ   ДО МИЛЕН МЕТОДИЕВ ГР. ДЕБЕЛЕЦ   ДО АННА СЕРАФИМОВА С.МАЛО СЕЛО   ДО ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ГР. ВАРНА   ДО МАРИЯ - БАЙЕР ГР. ВАРНА   ДО ИВАН ТОКЕВ ГР. СОФИЯ   ДО РОЗА БИКОВА ГР. СОФИЯ   ДО ДАМЯНКА БОРСУЧКА ГР. СОФИЯ   ДО ЕЛЕНКА ШАНГАЛОВА ГР. ДУПНИЦА     ДО ДРАГАН ШАНГАЛОВ ГР....

27.09.2021
№ 91-00-120/27.09.2021 год.   ДО   РАНГЕЛ ДИМИТРОВ ГР. СОФИЯ   ВЛАДИМИР ГАНИШЕВ ГР. ДУПНИЦА   ЗОРНИЦА КРЕКМАНОВА ГР. ДУПНИЦА   ИЛИЯНА МЕХАНДЖИЙСКА С. ЯХИНОВО ОБЩИНА ДУПНИЦА   МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ ГР. ДУПНИЦА                   Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: РАНГЕЛ ДИМИТРОВ с адрес: ГР. СОФИЯ; ВЛАДИМИР ГАНИШЕВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ЗОРНИЦА КРЕКМАНОВА с адрес: ГР. ДУПНИЦА; ИЛИЯНА МЕХАНДЖИЙСКА с адрес: С. ЯХИНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА и МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ с адрес: ГР. ДУПНИЦА непотърсено, или не...

Потърсете в сайта