Обяви на Архитектура и градоустройство
17.06.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 91-00-70 / 15.06.2022 год.   Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:   Иван Скоклев, с постоянен адрес: с. Яхиново, ул. “Христо Ботев“, не е потърсил обявление изх. № 92-00-77/04.05.2022 г., видно от известие за доставяне  ИД PS 2600 00DАST. Александър Александров, с постоянен адрес : с.Яхиново, ул. “Йордан Йовков”, не е потърсил...


13.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 93 от Протокол № 6 от заседание на ОбС Дупница от 27.05.2022год. е одобрено задание и разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен  имот  с идентификатор 02350.10.25 по кадастралната карта на  с.Баланово,...

13.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 92 от Протокол № 6 от заседание на ОбС Дупница от 27.05.2022год. е одобрено задание и разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен  имот  с идентификатор 02350.8.13 по кадастралната карта на  с.Баланово,...

Потърсете в сайта