Обяви на Архитектура и градоустройство


15.04.2021
Община Дупница по реда на чл.18, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ предвид обстоятелството, че  лицето: Златка Кукушева с адрес: гр. София не е потърсила писмо изх.94-3-31/10.03.2021 год. на Община Дупница, видно от известие за доставяне ИД РS 2600 00СKDE C, Валентин Кукушев с адрес: гр. София не е потърсил писмо изх. № 94-З-31/10.03.2021 год. на община Дупница, видно от известие за доставяне ИД PS 2600...

14.04.2021
Изх.№ 91-00-50/ 12.04.2021год.                                        ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИДАНОВ МИХАИЛ НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ   С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че за лицата ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИДАНОВ; МИХАИЛ НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ И ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОЖИДАРОВ няма данни за постоянен и настоящ адрес и за имот с идентификатор № 65245.2.645 по КК на с.Самораново, общ.Дупница няма...

02.04.2021
  О  Б  Щ  И  Н  А     Д  У  П  Н  И  Ц  А ДИРЕКЦИЯ «УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО» ОТДЕЛ « УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА»    С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Изх.№ 91-00- 46/02.04.2021 год. ДО ЙОРДАНКА САПАРЕВСКА С. КРАЙНИЦИ   ДО РАДОСЛАВ ХРИСТОВ С. КРАЙНИЦИ   ДО ХИСТИЯН ГРОЗДАНОВ С. КРАЙНИЦИ      Община Дупница по реда на чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид обстоятелството, че лицата:   ЙОРДАНКА САПАРЕВСКА, с постоянен адрес: с. Крайници, не е...

02.04.2021
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 91-00-45/02.04.2021 год.   ДО ПАВЕЛ НИКОЛОВ С.САМОРАНОВО     Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицето: Павел Николов с постоянен адрес: с.Самораново, не е получил лично Обявление с изх. № 92-00-20/11.02.21 год., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00CRMC Q;     СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен...

29.03.2021
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД 04-330/29.03.2021 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-546, кв. 40 по регулационния план на с....


Потърсете в сайта