АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 346 / 21.06.2019 г.
26.06.2019

 

                                                 П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.06.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на правосъдието Главна дирекция „Охрана“ – Областно звено Кюстендил, ЕИК 129010011, със седалище и адрес на управление: Област София, община София, гр. София, р-н Сердика, п.к. 1309, ж.к. Банишора, ул. „Майор Георги Векилски“ №2 на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.257.5.2 с площ 36 кв.м., попадащ в сграда №5 - частна общинска собственост с идентификатор 68789.606.257.5, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.257, находяща се в гр. Дупница, ул. „Николаевска“ №17. / вх.№ 334/ 14.06.2019 г./
  2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019-2023 г. / вх.№ 336/ 17.06.2019 г./
  3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 04220.11.56 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„Садичица”. / вх.№ 337/ 18.06.2019 г./
  4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредити от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на град Дупница.“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01, Оперативна програма “Региони в растеж”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“. / вх.№ 338/ 18.06.2019 г./
  5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на действащ подробен устройствен план-изменение на План за улична регулация на улица с о.т. 1112а - о.т. 1112б, като се изменя уличната регулационна линия с УПИ IX, кв. 205 по регулационния план на гр. Дупница, съответстващ на ПИ с идентификатор 68789.20.446. / вх.№ 339/ 18.06.2019 г./
  6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота сграда – Стойчо Крумов Милев, находяща се в с.Блатино. / вх.№ 340/ 19.06.2019 г./

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Емил  Гущеров/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка