АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 393 / 12.07.2019 г.
15.07.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.07.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ!

 

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот 65245.1.243 и застроената в него двуетажна масивна сграда и идентификатор 65245.1.243.1 по кадастралната карта на село Самораново. / вх.№ 365/ 03.07.2019 г./
 2. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен  идентификатор 80491.100.146 по кадастралната карта на село Червен Брег.  / вх.№ 368/ 08.07.2019 г./
 3. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.78.191 по кадастралната карта на село Червен Брег. / вх.№ 369/ 08.07.2019 г./
 4. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен  идентификатор 80491.100.142 по кадастралната карта на село Червен Брег.  / вх.№ 370/ 08.07.2019 г./
 5. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд  в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.71.74 по кадастралната карта на село Червен Брег. / вх.№ 371/ 08.07.2019 г./
 6. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд  в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.72.391 по кадастралната карта на село Червен брег. / вх.№ 372/ 08.07.2019 г./
 7. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен  идентификатор 80491.100.144 по кадастралната карта на село Червен Брег.  / вх.№ 373/ 08.07.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVІІ – 65, кв. 10 по регулационния план на село Крайни дол, Община Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 379/ 09.07.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Проект „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. Бистрица” по ОП ”Региони в растеж 2014-2020”. / вх.№ 380/ 09.07.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Проект „Изграждане на Център за временно настаняване /ЦВН/” по ОП ”Региони в растеж 2014-2020”. / вх.№ 381/ 09.07.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г. / вх.№ 383/ 09.07.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., схема за БФП BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" - КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини. / вх.№ 384/ 09.07.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 ”Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”.       / вх.№ 385/ 09.07.2019 г./
 14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.99.135 по кадастралната карта на село Червен Брег. / вх.№ 386/ 10.07.2019 г./
 15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработване на проект за Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 68789.27.518 и част от имот с идентификатор 68789.27.537 по КК на гр.Дупница и предварително съгласие за изработване на проект за Специализиран Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 68789.27.518 и част от имот с идентификатор 68789.27.537  КК на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендилска, местност „Злево”, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК / вх.№ 387/ 10.07.2019 г./
 16. Докладна записка от инж.Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Приемане за сведение на отчета за приходите и разходите и баланс за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. на “Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница. / вх.№ 392/ 11.07.2019 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на Решение за приватизационна продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап по реда на  чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Поземлен имот с идентификатор №68789.603.152 по КК на гр.Дупница, ведно с изградените в имота сгради. / вх.№ 388/ 10.07.2019 г./

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Емил  Гущеров/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка