АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-767 / 24.07.2019 год. за отдаване под наем на 100 кв.м от сграда, с предназначение - за складова база, находяща се в град Дупница, местност Злево
25.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД 04-767/24.07.2019 г. на
Инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на 100 кв.м. от сграда 68789.28.402.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, имот четиристотин и две, сграда едно/, застроена площ 1217 кв.м /хиляда двеста и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Складова база, склад, построена 1985 год. /хиляда деветстотин осемдесет и пета година/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68789.28.402 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, имот четиристотин и две /, град Дупница, Община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: 18-7761-30.09.2016 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, адрес на поземления имот: град Дупница, местност Злево, площ: 3160 кв.м /три хиляди сто и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: 68789.28.19 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, имот деветнадесет/, номер по предходен план: 341030 /триста четиридесет и една хиляди и тридесет/, парцел VІІІ /осми/,  частна общинска собственост по АОС № 4638/25.10.2016 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1.   Имотът се отдава само по предназначение - за складова база.
  2. Начална наемна цена – 180.00 /сто и осемдесет лева/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 36.00 лв. /тридесет и шест лева/, представляващ 20% от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурсът ще се проведе на 09.08.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 05.08.2019 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 16.08.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка