АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-869 / 21.08.2019 год. за отдаване под наем част от общински недвижим имот - частна общинска собственост, с предназначение - магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Баланово
23.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД 04-869/21.08.2019 г. на
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница

ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/14.10.1998 г., представляващ 2 броя помещения – търговска зала, с площ 14.00 кв.м. и склад, с площ 1.45 кв.м., ведно с коридор – площ 1.65 кв.м. и санитарен възел – 1.55 кв.м., съгласно Служебно писмо № 08-09-1266(1)/26.11.2015 г., находящи се в с. Баланово, кв.30, УПИ VII по плана на с. Баланово. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1.    Имотът се отдава само по предназначение – за магазин за хранителни стоки.
  2. Начална наемна цена – 31.69 лв. /тридесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/ месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 6.34 лв. /шест лева и тридесет и четири стотинки/, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурсът ще се проведе на 05.09.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.08.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 13.09.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка