Други обяви
Провеждане на търгове с явно наддаване, съгласно Заповед №РД04-856 / 19.08.2019 год., за продажба на поземлен имот 65245.1.243, ведно с построената в него сграда
23.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание Заповед №РД 04-856/19.08.2019 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Сграда с идентификационен № 65245.1.243.1 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот двеста четиридесет и три, сграда едно/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, със застроена площ 140 кв.м /сто и четиридесет квадратни метра/, предназначение на сградата: Вместо "Сграда за съобщенията", да се чете "Административна, делова сграда", брой етажи: 2 /два/, ведно с прилежащия поземлен имот № 65245.1.243 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, поземлен имот двеста четиридесет и три/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес: село Самораново, улица “Георги Димитров” №27 /двадесет и седем/, с площ 607 кв.м /шестстотин и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: "Урбанизирана"; начин на трайно ползване: "Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, със стар идентификатор: №364 /триста шестдесет и четири/, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-364 /тринадесети, образуван от имот триста шестдесет и четири/ в квартал 16 /шестнадесет/ по регулационния план на село Самораново.


1. Търгът ще се проведе на 09.2019 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 2400 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
3.Депозитът за участие в търга е в размер на 5 295. 70 лв. /пет хиляди двеста деветдесет и пет лева и седемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 05.09.2019 год.
5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 18.09.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 13.06.2019 г.

За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка