Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД 04-1006 / 25.09.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по РП на гр. Дупница - 3 /три/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"
25.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1006/25.09.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-990/20.09.2019г.

ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински поземлен имот с идентификатор 68789.20.406 по КК на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, съгласно скица № 15-386867 от 14.06.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ: УПИ І, за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница - терени за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-1177/16.09.2019 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 4607/02.08.2016 г., представляващ 3 /три/ броя терени за разполагане на преместваеми съоръжения:

  1. преместваем търговски обект № 1 – с площ 12.00 кв.м,
  2. преместваем търговски обект № 2 – с площ 20.00 кв.м,
  3. преместваем търговски обект № 3 – с площ 24.50 кв.м. Имотите се отдават за срок от 10 години.
  4. Имотите се отдават само по предназначение - за разполагане на преместваеми търговски обекти.
  5. Начална наемна цена:

 -  за обект № 1 – 33.60 /тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

- за обект № 2 – 56.00 /петдесет и шест лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

- за обект № 3 – 68.60 /шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС;

  1. Депозитът за участие в конкурса:

            - за обект № 1 – 6.72 /шест лева и седемдесет и две стотинки/ лв.;

            - за обект № 2 – 11.20 /единадесет  лева и двадесет стотинки/ лв.,

             - за обект № 3 – 13.72 /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  

  1. Конкурсът ще се проведе на 09.10.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  3.  Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.10.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 16.10.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка