Наеми и продажби
Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 7 етажна административно-промишлена сграда с адрес гр. Дупница, ул. "Яхинско шосе" №1
26.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ 
 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ № 61 от 29.03.2019 г. НА ОбС – ДУПНИЦА, ОБНАРОДВАН В “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК” БРОЙ 75 ОТ 24.09.2019 ГОД.
 
НА ОСНОВАНИЕ чл. 21, ал.2, във вр. чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 45, ал.4 от ЗМСМА; Заповед № РД-30-43/12.03.2019 г. на Областен управител на Област Кюстендил; чл. 3, ал. 3, т. 2,  чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.6 от Наредба за търгове и конкурсите /НТК/, чл.10, ал.2 от НТК и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, Общински съвет- град Дупница прие:

ОБЯВЯВА

  1. Отменя Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019 г. заседание на Общински съвет – Дупница;
  2. Да се извърши продажба на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда с идентификатор №68789.602.86.7 гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по КК и КР, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КК и КР, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: №68789.602.86, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: 68789.602.68.1, номер по предходен план: няма – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 4967 от 11.01.2019 год., вписан в Агенция по вписванията вх. рег. №54 от 11.01.2019 год., акт №25, том 1, дело №48, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

Определя минимална конкурсна цена в размер на 670 477.30 /шестстотин и седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева. ДДС не се дължи.

3.Утвърждава конкурсна документация за продажбата на сграда с идентификатор №68789.602.86.7 гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по КК и КР, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена за изменение в КК и КР, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: №68789.602.86, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: 68789.602.68.1, номер по предходен план: няма - чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

Конкурсната документация се закупува в сградата на община Дупница, находяща се в гр.Дупница, пл. „Свобода” №1, стая №28, ет. 2, в срок до 17 (седемнадесет) календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е 400,00 лв. /четиристотин лева/ без ДДС и се заплаща на касата на Община Дупница или чрез банков превод по сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3, до изтичане на срока за подаване на документите за участие.

4.Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които са част от конкурсната документация, както следва:

Предварителни квалификационни изисквания:

А) До участие в конкурса се допускат български физически/юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в търговския регистър/представя се копие от лична карти или удостоверение за актуално състояние/

Б) Кандидатите – юридически лица да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация /доказва се с удостоверение/

В) Кандидатите – физически/юридически лица да нямат задължения към НАП и Община Дупница (доказва се с удостоверение, издадено до 30 дни преди датата на конкурса).

Г) Кандидатите - физически/юридически лица да са представили декларация, че приемат условията на приватизационната сделка.

 

Приоритетни условия:

А)Размер на предложената цена – не по-ниска от началната  конкурсна цена в размер на 670 477.30 /шестстотин и седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева.

Б)Начин на плащане – чрез банков превод на два етапа: 50% в срок до 15 дни от обявяване на окончателното класиране и 50% в срок до 12 месеца от подписване на договора.

В) Създаване на работни места – минимум 10 души в рамките на 3 години.

Г) Запазване предназначението на обекта за срок от 3 години след подписването на договора. Кандидата представя декларация свободен текст и концепция за развитието на обекта.

Д) Забрана за прехвърляне на закупеният по реда на този публично оповестен конкурс обект за срок от 3 години след придобиването му;

Общи условия:

А) Опазване и възпроизводство на околната среда

При неизпълнение на поетите задължения по приоритетните и общи условия купувача дължи санкции и неустойки предвидени в проекто – договора.

5.Лицата закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения  по процедурата за провеждане на конкурса в срок до седемнадесетия ден от датата на обнародване на настоящото Решение в “Държавен вестник”.

6.Депозитът за участие е парична вноска, в размер на 10% от минималната конкурсна цена, в срок до 17 (седемнадесетият) ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” и се заплаща на касата на Община Дупница или чрез банков превод по сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3. 

7.Срок за извършване на оглед на обекта  всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа в срока за подаване на предложения за участие.

8.Срок за депозиране на офертите за участие в конкурса - до 16.00 часа на предходният ден преди датата на провеждането на конкурса.

9.Дата и място на провеждане на конкурса – в сградата на община Дупница,  в Кръглата зала, етаж ІV-ти, на 14.10.2019 г./20-ия ден от датата на обнародване на настоящето решението в “Държавен вестник” / брой 75 от 24.10.2019 г.//от 14.00 ч.

Потърсете в сайта
Деловодна справка