АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1127 / 28.10.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя самостоятелни обекта /помещения/, находящи се в ПИ 68789.606.254 по КК и КР на гр. Дупница
29.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1127/28.10.2019 г. на
Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 16-265/21.10.2019 г.  
 
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем  на:

  1. Два броя самостоятелни обекта, както следва:

1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.32 по КК и КР на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 3, обект 32; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, с площ – 19.05 кв.м, с прилежащи части: 0.82% от общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор: няма, съгласно схема № 15-422037/14.05.2015 на СГКК -  гр. Кюстендил, частна общинска собственост по АОС № 3989/30.10.2014 г., при следните условия:

            1.1.1 имотът се отдава само по предназначение – за здравни и социални услуги;

            1.1.2. начална наемна цена – 76.20 /седемдесет и шест лева и двадесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС;

                        1.1.3. депозит – 15.24 /петнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница;

                       1.1.4.  срок, за който се отдава имота – 10 /десет/ години;

1.2. Самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.33 по КК и КР на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 3, обект 33; самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 68789.606.254.1; брой надземни етажи 5, брой подземни етажи 1; предназначение: Друг вид обществена сграда; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254; предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, с площ – 20.95 кв.м, с прилежащи части: 0.90% от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно схема № 15-972026/25.10.2019 на СГКК -  гр. Кюстендил, частна общинска собственост по АОС № 3990/30.10.2014 г., при следните условия:

            1.2.1. имотът се отдава само по предназначение – за здравни и социални услуги;

            1.2.2. начална наемна цена – 83.80 /осемдесет и три лева и осемдесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената се дължи ДДС.

                        1.2.3. депозит – 16.76 /шестнадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница;

                      1.2.4.  срок, за който се отдава имота – 10 /десет/ години.

  1. Конкурса ще се проведе на 12.11.2019 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  2. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  3. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 06.11.2019 г.
  4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 19.11.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53

Потърсете в сайта
Деловодна справка