АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 560 / 22.11.2019 г.
22.11.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам II редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 29.11.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ!

  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на Заместник - председател на Общински съвет - Дупница. / вх.№ 559/ 21.11.2019 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. / вх.№ 493/ 19.09.2019 г./
 3. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне на спечелил конкурса кандидат от проведена Процедура по приватизационна продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап общински нежилищен обект, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели: Поземлен имот с идентификатор 68789.603.152, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 година на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР с адрес на поземления имот: град Дупница, улица „Хемус“, с площ: 1 070 кв.м, трайно преназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 93 363, квартал: 259, парцел: II. Ведно с изградените в имота сгради: 1. Сграда 68789.603.152.1, застроена площ: 140 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за търговия; 2. Сграда 68789.603.152.2, застроена площ: 32 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда 68789.603.152.3, застроена площ: 23 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за търговия; 4. Сграда 68789.603.152.4, застроена площ: 5 кв.м, брой етажи 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 4943 от 16.08.2018 год., вписан в Агенция по вписванията вх. рег. №3708 от 20.08.2019 год., акт №196, том 14, дело № 208. / вх.№ 510/ 20.11.2019 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно изменение на Решение № 108/Протокол 6 от заседание на ОбС Дупница проведено на 28.06.2019 г. / вх.№ 533/ 15.11.2019 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находящ се в с. Самораново. / вх.№ 534/ 15.11.2019 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински имот: 2 /два/ броя помещения – представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.68.1.2 по Кадастралната карта на гр. Дупница, находящ се в гр. Дупница, ул. „Никола Лазарков“ № 1, ет. 1 /в сградата на бивш Учителски институт/. / вх.№ 535/ 15.11.2019 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот 68789.16.471 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 536/ 15.11.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 с. Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 542/ 19.11.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница. / вх.№ 548/ 19.11.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01, Оперативна програма “Региони в растеж”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“. / вх.№ 550/ 19.11.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в гр.Дупница, Община Дупница“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004-C01, Оперативна програма “Региони в растеж”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“. / вх.№ 551/ 19.11.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на нова структура на Общинска администрация-Дупница. / вх.№ 552/ 19.11.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие – Кюстендил. / вх.№ 553/ 19.11.2019 г./
 14. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. / вх.№ 554/ 19.11.2019 г./
 15. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /. / вх.№ 555/ 19.11.2019 г./
 16. Докладна записка от Йонко Гергов – общински съветник в Общински съвет Дупница, относно Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет Дупница. / вх.№ 556/ 19.11.2019 г./
 17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ по ОП ”Региони в растеж 2014-2020”. / вх.№ 557/ 20.11.2019 г./

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка