АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2
09.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-1312/03.12.2019 г. на
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно помещение – кабинет № 5, находящо се на втори етаж в сграда – Хирургичен блок на МБАЛ „Св. Иван Рилски“,  гр. Дупница, сграда с идентификатор 68789.16.468.12, изградена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, УПИ IV – за общинска болница, кв.96 по действащия РП на гр. Дупница, с площ от 15.00 кв.м., съгласно Удостоверение с изх. № УД-1197/29.11.2019 г., одобрено от Главния Архитект на Община Дупница, със скица на ПИ № 15-669954/24.07.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, административен адрес ул. „Свети Георги“ №2, АОС № 621/25.07.2001 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

 

  1.    Имотът се отдава само по предназначение – за здравни услуги.
  2. Начална наемна цена – 60.00 лв. /шестдесет лева/ месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурсът ще се проведе на 20.12.2019 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 16.12.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 08.01.2020 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53
Потърсете в сайта
Деловодна справка