АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 611 / 13.12.2019 г.
17.12.2019

 

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 20.12.2019 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет. / вх.№ 604/ 12.12.2019 г./
 3. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Определяне състава на местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове в Община Дупница. / вх.№ 600/ 10.12.2019 г./
 4. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница. / вх.№ 601/ 10.12.2019 г./
 5. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на  Община Дупница. / вх.№ 602/ 10.12.2019 г./
 6. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия включени в календара на Община Дупница. / вх.№ 603/ 10.12.2019 г./
 7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г. / вх.№ 562/ 25.11.2019 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за захранване с електроенергия на поземлен имот (ПИ) № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622, местност (м.) “Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339, м.“Керените” по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на с.Джерман, общ.Дупница. / вх.№ 564/ 26.11.2019 г./
 9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) № 20763.16.623, ПИ № 20763.16.622, местност (м.) “Градините” и ПИ № 20763.14.340, ПИ № 20763.14.339, м.“Керените” по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на с.Джерман, общ.Дупница. / вх.№ 565/ 26.11.2019 г./
 10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 04654.5.119 по КК на с. Блатино, м.„До селото”, общ. Дупница. / вх.№ 566/ 26.11.2019 г./
 11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, ул. “Отец Паисий” № 2. / вх.№ 585/ 03.12.2019 г./
 12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, ул. “Свети Георги” № 2. / вх.№ 586/ 03.12.2019 г./
 13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 20763.16.162 по кадастралната карта (КК) на с.Джерман, м.„Градините”, общ.Дупница. / вх.№ 589/ 04.12.2019 г./
 14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на План за защита при бедствия на Община Дупница. / вх.№ 605/ 12.12.2019 г./

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка