АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Сесии на ОС
ПОКАНА Изх. № 632 / 23.12.2019 г.
23.12.2019

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IV извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.12.2019 год. /понеделник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на Община Дупница /Наредбата/.
  2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на годишна план – сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистота територията на Община Дупница 2020 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2020 г.
  3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

                                                     / инж. Костадин Костадинов/

Потърсете в сайта
Деловодна справка