Провеждане на конкурс съгласно Заповед № 04-536/27.05.2020 год. за отдаване под наем на помещение №2 с площ 54.40 кв. м, от която: основно помещение със застроена площ 51.00 кв. м и санитарен възел със застроена площ 3.40 кв. м с предназначение - за търговска дейност, находящо се в с. Яхиново, ул. Христо Ботев №46

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-536/27.05.2020 г. на
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот – помещение 2, разположено на партерния етаж на сграда с идентификатор 87727.201.120.3, изградено в поземлен имот с идентификатор 87727.201.120 по КК на с. Яхиново, изградена в УПИ Х – За търговска сграда, кв.13 по действащия регулационен план на с. Яхиново, с административен адрес: с. Яхиново, ул. „Христо Ботев“ №46, съгласно скица № 15-1103257/03.12.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, със застроена площ от 54.40 кв.м, от която: основно помещение със застроена площ 51.00 кв.м. и санитарен възел със застроена площ 3.40 кв.м., на основание издадено служебно писмо  № 08-09-29(1)/13.01.2020 г. от Главния архитект на Община Дупница с приложено Удостоверение № УД-63/13.01.2020 г. и схема на помещението, публична общинска собственост, съгласно АОС № 5225/10.12.2019 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

 

  1.    Имотът се отдава само по предназначение – за търговска дейност.
  2. Начална наемна цена – 104.38 лв. /сто и четири лева и тридесет и осем стотинки/ месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 20.88 лв. /двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурсът ще се проведе на 11.06.2020 г. от 14.00 часа в Партерната зала на Община Дупница, партер.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 08.06.2020 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 18.06.2020 г. от 14.00 часа в Партерната зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53