ПОКАНА Изх. № 338 /09.07.2020 г.

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 17.07.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

  

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Освобождаване на управителят на“Ученическо хранене– Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и избор на нов управител. / вх.№ 270/ 18.06.2020 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04354.6.7 местност „Реката” по Кадастралната карта на с.Блатино, общ.Дупница.  / вх.№ 276/ 18.06.2020 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 87727.16.420, местност „Полето/Долна мера” по Кадастралната карта на с.Яхиново, общ. Дупница.  / вх.№ 277/ 18.06.2020 г./
 4. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Дупница. / вх.№ 311/ 06.07.2020 г./
 5. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община Дупница. / вх.№ 312/ 06.07.2020 г./
 6. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница. / вх.№ 313/ 06.07.2020 г./
 7. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Христо Ботев 1911”, с. Червен брег, Община Дупница. / вх.№ 314/ 06.07.2020 г./
 8. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 315/ 06.07.2020 г./
 9. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пенчо Славейков - 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 316/ 06.07.2020 г./
 10. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр. Дупница. / вх.№ 317/ 06.07.2020 г./
 11. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново, Община Дупница. / вх.№ 318/ 06.07.2020 г./
 12. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Развитие 1910”, с. Крайници, Община Дупница. / вх.№ 319/ 06.07.2020 г./
 13. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница. / вх.№ 320/ 06.07.2020 г./
 14. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница. / вх.№ 321/ 06.07.2020 г./
 15. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община Дупница. / вх.№ 322/ 06.07.2020 г./
 16. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община Дупница. / вх.№ 323/ 06.07.2020 г./
 17. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2019 г. на НЧ “Спартак 2006”, гр. Дупница. / вх.№ 324/ 06.07.2020 г./
 18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Дупница (2020-2021 г.). / вх.№ 325/ 06.07.2020 г./
 19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промени в сградите, в които се провежда обучението в детска градина „Зора“, град Дупница, детска градина „Детелина“, град Дупница и детска градина „Слънце“, град Дупница. /вх.№ 326/ 07.07.2020 г./
 20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 68789.29.6 по КК на гр.Дупница, ведно с изградената в имота сграда – държавна собственост. / вх.№ 327/ 07.07.2020 г./
 21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Именуване на улица и създаване на нова локализационна единица за включването й в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България в гр.Дупница, общ.Дупница, обл. Кюстендил.  / вх.№ 328/ 07.07.2020 г./
 22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване проект на споразумение с Община Кюстендил за извършване на ветеринарномедицински дейности за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. /вх.№ 329/ 07.07.2020 г./
 23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Валентина Бориславова Георгиева, находяща се в село Кременик. / вх.№ 330/ 07.07.2020 г./
 24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне на трасе на «Външно електрозахранване, чрез кабелен електропровод СН 20 кV» за присъединяване на поземлен имот с идентификатор № 65245.3.448, землище с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245, общ. Дупница. / вх.№ 333/ 08.07.2020 г./
 25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 04354.20.2 и 04354.20.10 с.Блатино, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.  / вх.№ 334/ 08.07.2020 г./
 26. Докладна записка от инж.Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / инж. Костадин Костадинов/