АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-737/24.07.2020 год., за продажба на поземлен имот 68789.610.218 по КК на град Дупница, с площ 656 кв.м
10.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
         На основание Заповед №РД 04-737/24.07.2020 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот 68789.610.218 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет кадастрален район шестстотин и десет поземлен имот двеста и осемнадесет/ по кадастралната карта на град Дупница, област Кюстендил, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-10-04/18.01.2008 год. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес: гр.Дупница, ул.“Комитска“ №10, с площ 656 /шестстотин петдесет и шест/ квадратни метра, идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 218 /единадесети, образуван от имот двеста и осемнадесет/, в квартал І /първи/ по регулационния план на град Дупница, с площ 656  /шестстотин петдесет и шест квадратни метра/, със стар идентификатор: квартал І /първи/, урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 3745 /единадесет, образуван от имот три хиляди седемстотин четиридесет и пет/, с трайно предназначение: "Урбанизирана територия", начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №1678/07.11.2008 год., вписан в Служба по вписвания под № 190, том 16, Вх. р-р № 4264 от 10.11.2008 год.

  1. Търгът ще се проведе на 26.08.2020 год. от 11.30 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 457, 00 лв. /хиляда четиристотин петдесет и седем лева/ и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 21.08.2020 год. включително.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 09.09.2020 год. от 11.30 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.09.2020 год.
За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка