АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-739/24.07.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109, в квартал 11 по РП на село Кременик, Община Дупница, с площ 1482 кв.м
10.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
         На основание Заповед №РД 04-739/24.07.2020 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109 /трети, образуван от имот сто и девет/, в квартал 11 /единадесети/ по регулационния план на село Кременик, Община Дупница, с площ 1 482 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и два квадратни метра/, с утвърдена улична и дворищна регулация със Заповед №903 от 27.06.1985 год. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №1810/26.04.2011 год., вписан в Служба по вписвания под № 20, том 5, Вх. р-р № 1158 от 28.04.2011 год.

  1. Търгът ще се проведе на 26.08.2020 год. от 11.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 511, 30 лв. /хиляда петстотин и единадесет  лева и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 21.08.2020 год. включително.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 09.09.2020 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.09.2020 год.
За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка