АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 810 / 13.08.2020 год., за продажба на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII -255, квартал 30 по регулационния план на с. Баланово
21.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
         На основание Заповед №РД 04-810/13.08.2020 на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII - 255 /седми, образуван от имот двеста петдесет и пет/, квартал 30 /тридесет/ по регулационния план на с.Баланово, одобрен със Заповед №1673 от 16.08.1969 год. на Председателя на Кюстендилски окръжен народен съвет, с урегулирана площ 668 кв. м /шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, ведно с изградените в имота сгради: 1. Масивна сграда, на два етажа, със застроена площ 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, 2.  Масивна сграда, на един етаж, със застроена площ 237 кв.м /двеста тридесет и седем квадратни метра/ и Масивна пристройка към нея, със застроена площ 15 кв.м /петнадесет квадратни метра/ – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 5417/08.07.2020 год., вписан в Служба по вписвания под вх. р-р № 2185 от 08.07.2020 год. Акт № 69, том 9, дело №983.

  1. Търгът ще се проведе на 02.09.2020 год. от 11.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 3 675, 10 лв. /три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и десет стотинки/, представляващи 10% от началната цена, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 28.09.2020 год., включително.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 16.09.2020 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 11.09.2020 год., включително.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка