АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Наеми и продажби
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-828/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на град Дупница, област Кюстендил
26.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД-04-828/24.08.2020 год. на
Кмета на Община Дупница  
ОБЯВЯВА
  1. Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота, както следва:

 

  1.1 Поземлен имот с идентификатор 68789.524.43 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот четиридесет и три/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: местност Миленова чешма, с площ: 3027 кв.м /три хиляди двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.39 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот тридесет и девет/ , номер по предходен план: 524039 /петстотин двадесет и четири хиляди тридесет и девет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост, съгласно АЧОС №5234/14.01.2020 год.

       1.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.1.2. начална тръжна наемна цена – 60.54 лв. /шестдесет лева и петдесет и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.1.3. депозит за участие в търга – 12.11 лв. /дванадесет лева и единадесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;

        1.1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна в размер на 6.05 лв. /шест лева и пет стотинки/.

      1.2 Поземлен имот с идентификатор 68789.524.47 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот четиридесет и седем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Новите лозя, с площ: 1902 кв.м /хиляда деветстотин и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: 68789.524.5, номер по предходен план: 524005 /петстотин двадесет и четири хиляди и пет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5235/14.01.2020 год.

        1.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.2.2. начална тръжна наемна цена – 38.04 лв. /тридесет и осем лева и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС

        1.2.3. депозит за участие в търга – 7.61лв. /седем лева и шестдесет и една стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

        1.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

         1.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

         1.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 3.80 лв. /три лева и осемдесет стотинки/

     1.3 Поземлен имот с идентификатор 68789.524.58 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот петдесет и осем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2743 кв.м /две хиляди седемстотин четиридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.16, номер по предходен план: 524016 /петстотин двадесет и четири хиляди и шестнадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5236/14.01.2020 год.

       1.3.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.3.2. начална тръжна наемна цена – 54.86 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.3.3. депозит за участие в търга – 10.97лв. /десет лева и деветдесет и седем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.3.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.3.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.3.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 5.49 лв. /пет лева и четиридесет и девет стотинки/.

     1.4  Поземлен имот с идентификатор 68789.524.60 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот шестдесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2757 кв.м /две хиляди седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: 68789.524.18, номер по предходен план: 524018 /петстотин двадесет и четири хиляди и осемнадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5237/14.01.2020 год.

       1.4.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.4.2. начална тръжна наемна цена –55.14 лв. /петдесет и пет лева и четиринадесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.4.3. депозит за участие в търга – 11.03 лв. /единадесет лева и три стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.4.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.4.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва

       1.4.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна в размер на 5.51 лв. /пет лева и петдесет и една стотинки/.

        1.5 Поземлен имот с идентификатор 68789.524.73 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и четири, имот седемдесет и три/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Миленова чешма, с площ: 2970 кв.м /две хиляди деветстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, предходен идентификатор: 68789.524.38, номер по предходен план: 524038 /петстотин двадесет и четири хиляди и тридесет и осем/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5238/14.01.2020 год.

       1.5.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.5.2. начална тръжна наемна цена – 59.40 лв. /петдесет и девет лева и четиридесет  стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

      1.5.3. депозит за участие в търга –11.89 лв. /единадесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.5.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.5.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.5.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 5.94 лв. /пет лева и деветдесет и четири стотинки/.

1.6 Поземлен имот с идентификатор 68789.523.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот четири/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Дупница, с площ: 1770 кв.м /хиляда седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5239/14.01.2020 год.

       1.6.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.6.2. начална тръжна наемна цена – 35.40 лв. /тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.6.3. депозит за участие в търга – 7.08 лв. /седем лева  и осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.6.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.6.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.6.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 3.54 лв. /три лева и петдесет и четири стотинки/.

1.7 Поземлен имот с идентификатор 68789.520.28 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет и осем/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520028 /петстотин и двадесет хиляди двадесет и осем/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5229/14.01.2020 год.

      1.7.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.7.2. начална тръжна наемна цена –20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.7.3. депозит за участие в търга – 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

      1.7.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

       1.7.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.7.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 2.00 лв. /два лева и нула стотинки/.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.19 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот деветнадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 4011 кв.м /четири хиляди и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520019 /петстотин и двадесет хиляди и деветнадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5226/14.01.2020 год.

       1.8.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.8.2. начална тръжна наемна цена – 80.22 лв. /осемдесет лева и двадесет и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.8.3. депозит за участие в търга – 16.04 лв. /шестнадесет лева и четири стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

      1.8.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

       1.8.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.8.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 8.02 лв. /осем лева и две стотинки/.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.20 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2650 кв.м /две хиляди шестстотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 520020 /петстотин и двадесет хиляди и двадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5227/14.01.2020 год.

      1.9.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.9.2. начална тръжна наемна цена – 53.00 лв. /петдесет и три лева и нула стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

  1.9.3. депозит за участие в търга – 10.60 лв. /десет лева и шестдесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

      1.9.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

       1.9.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.9.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 5.30 лв. /пет лева и тридесет стотинки/.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 68789.520.21 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин и двадесет, имот двадесет и едно/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 1999 кв.м /хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5228/14.01.2020 год.

       1.10.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.10.2. начална тръжна наемна цена – 39.98 лв. /тридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.10.3. депозит за участие в търга – 8.00 лв. /осем лева и нула стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.10.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.10.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.10.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 68789.522.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и две, имот четири/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 2001 кв.м /две хиляди и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 522004 /петстотин двадесет и две хиляди и четири/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5231/14.01.2020 год.

       1.11.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.11.2. начална тръжна наемна цена – 40.02лв. /четиридесет лева и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.11.3. депозит за участие в търга – 8.00 лв. /осем лева и нула стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.11.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

       1.11.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.11.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.12 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 3699 кв.м /три хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 523012 /петстотин двадесет и три хиляди и дванадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5232/14.01.2020 год.

       1.12.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.12.2. начална тръжна наемна цена – 73.98 лв. /седемдесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.12.3. депозит за участие в търга – 14.80 лв. /четиринадесет лева и осемдесет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.12.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

     1.12.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

        1.12.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 7.40 лв. /седем лева и четиридесет стотинки/.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 68789.523.17 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и три, имот седемнадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: местност Кишлъка, с площ: 6304 кв.м /шест хиляди триста и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 523017 /петстотин двадесет и три хиляди и седемнадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5233/14.01.2020 год.

       1.13.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

        1.13.2. начална тръжна наемна цена – 126.08 лв. /сто двадесет и шест лева и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.13.3. депозит за участие в търга – 25.22 лв. /двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.13.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

        1.13.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

       1.13.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 12.61 лв. /дванадесет лева и шестдесет и една стотинка/.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 68789.521.12 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район петстотин двадесет и един, имот дванадесет/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, с площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 0 /нулева/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 521012 /петстотин двадесет и една хиляди и дванадесет/. Имотът не съдържа сгради, съгласно АЧОС №5230/14.01.2020 год.

      1.14.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.14.2. начална тръжна наемна цена –20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.14.3. депозит за участие в търга – 4.00 лв. /четири лева и нула стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

      1.14.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет / години.

       1.14.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация + 20.00 лв. за всеки имот  за който се участва.

      1.14.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 2.00 лв. /два лева и нула стотинки/

  1. Публичният търг ще се проведе на 10.09.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в Заседателната зала , партерен етаж на Община Дупница
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 04.09.2020 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 17.09.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа Заседателната зала , партерен етаж на Община Дупница

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24
Потърсете в сайта
Деловодна справка