ПОКАНА Изх. № 473 /13.10.2020 г.

 

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал. 1, ал. 3 и ал. 7, чл. 45 ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII – то извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 19.10.2020 год. /понеделник/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница.
  2. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”.
  3. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Дупница“ на Жак Хаим Асеов.  /вх. № 470/13.10.2020 г./
  4. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Дупница“ на Крум Георгиев Чапрашиков.  /вх. № 471/13.10.2020 г./
  5. Докладна записка от инж. Костадин Костадинов – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Дупница“ на Стефан Георгиев Чапрашиков.  /вх. № 472/13.10.2020 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 /инж. Костадин Костадинов/