АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповед № РД 04-979/08.10.2020 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне вендинг машина тип “кафе-автомат”
14.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 04-979/08.10.2020 г. на
Кмета на Община Дупница, и в изпълнение на  Решение № 36/28.02.2020 г. на Общински съвет Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, в изпълнение на Решение № 36/28.02.2020 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне вендинг машина тип “кафе-автомат”, представляващ терен находящ се в гр. Дупница, УПИ II – За смесено предназначение, кв.218 а по регулационния план на гр. Дупница, поземлен имот с идентификатор 68789.20.472 по КК и КР, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-34/20.02.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, с площ 2 955 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1762/02.12.2009 г. с одобрена схема за разполагане от Главния архитект на община Дупница, съгласно издадено служебно писмо  № 08-09-146(1)/13.02.2020 г., на дирекцияя „Устройство на територията и строителството“ – община Дупница, частна общинска собственост. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на „кафе – автомат“.
  2. Начална наемна цена – 50.00 /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 10.00 /десет/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.  
  4.   Конкурсът ще се проведе на 28.10.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница.
  5.     Конкурсната документация ще се получава в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.11.2019 г.
  7.    При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 11.11.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24

Потърсете в сайта
Деловодна справка