Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-979/08.10.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - вендинг машина тип "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, УПИ II - за смесено предназначение, кв. 218 а по регулационния план на гр. Дупница

Може да прочетете повече -> ТУК!!!