ПОКАНА Изх. № 486 /23.10.2020 г.

УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам IX редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 30.10.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Олег Йорданов Панайотов, находяща се в село Джерман.  / вх.№ 428/ 17.09.2020 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот 68789.602.10 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 435/ 23.09.2020 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Бойко Георгиев Софиев, находяща се в град Дупница. / вх.№ 445/ 25.09.2020 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 17659.60.110 по КВС на село Грамаде.  / вх.№ 446/ 28.09.2020 г./
 5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Здравка Кирилова Джумайлиева, находяща се в село Яхиново. / вх.№ 462/ 08.10.2020 г./
 6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2023 г. / вх.№ 463/ 08.10.2020 г./
 7. Докладна записка от Александър Паризов – общински съветник и председател на Експертна Комисия, определен с Решение № 21 от 20.12.2020г. на Общински съвет Дупница Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размерът на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница.  / вх.№ 475/ 19.10.2020 г./
 8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота сграда – Красимир Йорданов Кирилов, находяща се в с.Крайници, ул.”Възраждане” № 4.

 / вх.№ 476/ 20.10.2020 г./

 1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 373, кв. 27 по регулационния план на село Баланово. / вх.№ 477/ 20.10.2020 г./
 2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2020 г. / вх.№ 478/ 20.10.2020 г./
 3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.149.32 образуван от поземлен имот 68789.149.2 и 68789.149.3 по кадастралната карта на град Дупница.  / вх.№ 479/ 20.10.2020 г./
 4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за улична регулация (ПУР), План за регулация и План за застрояване (ПРЗ), одобрен със Заповед № 291/ 19.03.1990 год. на Председателя на ИК на ОбНС-гр.Станке Димитров, в обхват: улица с о.т. 1604-1493-1466-1470-1471, улица с о.т. 1493-1494-1495-1496, улица с о.т. 1466-1470-1471, урегулиран поземлен имот  УПИ І-За паркинг, УПИ ІІІ-За комплексно жилищно строителство, кв.271а и УПИ І-За битови услуги, кв.272 по регулационния план на гр.Дупница (част от поземлени имоти с идентификатор 68789.605.424, идентификатор 68789.605.430, идентификатор 68789.605.163, част от поземлен имот с идентификатор 68789.604.61, част от поземлен имот с идентификатор 68789.605.431, поземлени имоти с идентификатор 68789.605.173, част от идентификатор 68789.605.167 и идентификатор 68789.605.165 и поземлени имоти с идентификатор 68789.605.208, идентификатор 68789.605.209 и идентификатор 68789.605.203 по кадастралната карта (КК) на гр.Дупница).  / вх.№ 480/ 20.10.2020 г./

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / инж. Костадин Костадинов/