Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1005/15.10.2020 год. за отдаване под наем на помещение с площ 110 кв.м, с предназначение - за склад, находящо се в град Дупница, в двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски", ул. "Свети Георги" №2

ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание Заповед № РД 04-1005/15.10.2020 г. на
инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 68789.16.468.6 по кадастралната карта на гр.Дупница, със светла  площ 110.00 кв.м., съгласно Удостоверение с изх. № УД-1161/20.11.2019 г., издадено от Главния Архитект на Община Дупница, с административен адрес: гр.Дупница, ул. „Свети Георги“ №2, изградена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представляващ УПИ IV – за общинска болница, кв.96 по действащия РП на гр. Дупница – частна общинска собственост, съгласно  АОС № 621/25.07.2001 г., Имотът се отдава за срок от 10 години.

 

  1.    Имотът се отдава само по предназначение – за складово помещение.
  2. Начална наемна цена – 330.00 лв. /триста и тридесет лева/ месечно. Върху цената се дължи ДДС.
  3. Депозит за участие в конкурса – 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/, представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница. 
  4. Конкурсът ще се проведе на 04.11.2020 г. от 11.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.10.2019 г.
  7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 18.11.2020 г. от 11.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.
За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24