Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1060/27.10.2020 год. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот представляващ: обект за търговски дейности - магазин, състоящ се от търговско помещение и скалдово помещение към него с площ 46 кв.м, находящо се в с. Пиперево, ул. "Дупнишка комуна" №26

ОБЯВЛЕНИЕ
         На основание Заповед № РД 04-1060/27.10.2020 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
ОБЯВЯВА

         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ обект за търговски дейности - магазин, състоящ се от търговско помещение към него с площ 46 кв.м. /съгласно Констативен протокол от 11.09.2020 год., изготвен от служители на Община Дупница/, разположен на първия етаж на сграда с идентификатор 56349.200.48.2, изградена в поземлен имот с  идентификатор 56349.200.48 по КК на с.Пиперево, УПИ VII, кв.1 по действащия регулационен план на с.Пиперево, ул.“Дупнишка комуна“ № 26, със застроена площ на цялата сграда 123 кв.м,   публична общинска собственост - съгласно АОС № 5427/01.09.2020 г.. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. Конкурсът ще се проведе на 11.11.2020 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на партерния етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупена конкурсна донументация в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 18.40 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 06.11.2020 г.
  2. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 25.11.2020 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53