Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД04-1117/10.11.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общиснки поземлен имот находящ се в землището на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД-04-1117/10.11.2020 год. на 
Кмета на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 65245.7.90, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Самораново, местност Ганиката, с площ 11 584 /единадесет хиляди петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/ стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 013011 /тринадесет хиляди и единадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС 4047/10.02.2015 год. при следните условия:

       1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.2. начална тръжна наемна цена – 254.85 лв. /двеста петдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.3. депозит за участие в търга – 50.97 лв. /петдесет лева и деветдесет и седем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

       1.5. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;  

       1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 25.49 лв. /двадесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/

  1. Публичният търг ще се проведе на 02.12.2020 год. /сряда / от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 27.11.2020 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 16.12.2020 от 14.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24