Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД04-1118/10.11.2020 год. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общиснки поземлен имот находящ се в землището на село Дяково, община Дупница, област Кюстендил

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД-04-1118/10.11.2020 год. на
Кмета на Община Дупница
ОБЯВЯВА

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга на 1 /един/ брой общински поземлен имот, както следва:

        

  1. Поземлен имот с идентификатор 24791.136.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дяково, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-8-995/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления  имот: местност Фередже, площ 184729 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 136048 /сто тридесет и шест хиляди и четиридесет и осем/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно №4936/25.06.2018 год.  при следните условия:

       1.1 Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.

       1.2. начална тръжна наемна цена – 4064.04 лв. /четири хиляди шестдесет и четири лева и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

       1.3. депозит за участие в търга – 812.81 лв. /осемстотин и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;

       1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

       1.5. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

       1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена в размер на 406.40 лв./четиристотин и шест лева и четиридесет стотинки/

  1. Публичният търг ще се проведе на 02.12.2020 год. /сряда / от 15.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв., еднократно + 20.00 лв. за всеки  имот, за който се участва.  Върху цената се дължи ДДС;.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.
  3. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 27.11.2020 г. /включително/
  4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 16.12.2020 от 15.00 часа в Заседателната зала, партерен етаж на Община Дупница

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24