ПОКАНА Изх. № 548 / 11.12.2020 г.

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам ХI редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 18.12.2020 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж. На основание чл. 28А, ал.3 от ЗМСМА  и чл.46 б, ал.1-9 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Дупница ще проведе заседанието от разстояние и ще приеме решенията, включени в предложения дневен ред, чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно чл.46 б, ал.4 от  Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в деня на провеждане на заседанието-18.12.2020г. в часовия диапазон от 10.00 часа до 16.00 часа всеки от общинските съветници може да представи в деловодството на Общински съвет Дупница попълнен и подписан формуляра за неприсъственото гласуване, който ще бъде изпратен на електронната поща, декларирана от общинските съветници за комуникация с Общинския съвет.

 

 

Предлагам следния дневен ред:

 

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ!

 

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 87727.14.65 с. Яхиново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост.   / вх.№ 527/ 23.11.2020 г./
  2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемична обстановка.  / вх.№ 538/ 02.12.2020 г./
  3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване проект за Подробен Устройствен План-План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. Каваклия, гр. Дупница, Община Дупница в обхвата на кадастрален район 601 с обща площ 16,69 ха, всички от землището на гр. Дупница с ЕКАТТЕ 68789 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на ИД на АГКК. / вх.№ 539/ 02.12.2020 г./
  4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04220.12.2 местност „Върбата” по Кадастралната карта на с.Бистрица, общ.Дупница. / вх.№ 541/ 07.12.2020 г./
  5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2021 година. / вх.№ 542/ 08.12.2020 г./
  6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04220.12.3 местност „Фандаклъка” по Кадастралната карта на с.Бистрица, общ.Дупница.  / вх.№ 543/ 09.12.2020 г./
  7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване съгласие за процедиране на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65245.2.773 по кадастралната карта на с. Самораново. / вх.№ 544/ 09.12.2020 г./
  8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – За жилищно строителство, кв. 96 по регулационния план на гр. Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.16.123 по кадастралната карта на гр. Дупница).  / вх.№ 545/ 09.12.2020 г./

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:

 

                                                     / адв.  Йонко Гергов/