Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2020 г. /доп. с Решение № 162 / 18.12.2020 г. на Общински съвет – Дупница./


Наименование Брой тегления
PROGRAMA_OS_2020_7.pdf 17 Изтегли