ИНФОРМАЦИЯ за обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 - 12, 14 и 15 от ЗУО

Дата на публикуване: 05.01.2021 16:57
ИНФОРМАЦИЯ
За обществеността по чл. 19, ал. 3, т. 1 – 12, 14, и 15 от ЗУО

Кметът на Община Дупница организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците

 

Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва:

 

 • по чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗУО, относно: осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи и други:

      В гр. Дупница са осигурени 983 броя съдове тип “бобър” (с вместимост 1,1 м3) и 2616 броя съдове тип “мева” (с вместимост 0,11 м3). За останалите населени места към Община Дупница са осигурени 539 съдове тип “бобър” и 1441 съдове тип “мева”. Сметосъбирането се извършва със специализирани автомобили, с вместимост 18 м3, оборудвани с ротопреса.

 

 • по чл. 19, ал. 3, т.2 от ЗУО относно: събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталация и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им:

      Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Дупница се извършва от фурма “Еко ресурс – Р” ООД, гр. София, съгласно Договор № РД 09-120/28.08.2020г. с предмет: “събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница”.

      Събирането и транспортирането на отпадъците става по утвърден график, съобразен със Заповед на Кмета на Община Дупница, издадена по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

      От 01.01.2018г. събраните смесени битови отпадъци от територията на Община Дупница се транспортират до площадка в гр. София, кв. Филиповци, ул. “Банско шосе” № 13, съгласно сключен договор между Общината и “Екобулсорт”ЕАД, гр. София, за дейности по третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Дупница, включващо: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване  (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъците.

 • по чл.19, ал. 3, т. 3 от ЗУО, относно: почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване:

      Почистването на териториите за обществено ползване (площади, алеи, тротоари, паркове, зелени площи, улици и др.) се извършва предимно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               от работници на ОП “ЧП и ТОП”.

      Почистването на тези територии се състои в ръчно и машинно метене, и събиране на отпадъците от улиците, тротоарите, парковете и градините, най-вече в централните части на населените места.

      Уличните кошчета са 141 и се обслужват от горе цитираната сметосъбираща фирма, която също извършва и машинно миене на уличната мрежа.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 4 от ЗУО относно: избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци:

      Експлоатацията на общинското депо за неопасни битови отпадъци е преустановена, считано от 01.01.2018г. От 11.01.2018г. Община Дупница има сключен договор с “Екобулсорт”ЕАД, гр. София, за дейности по третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Общината.

      Община Дупница има внесено проектно предложение регистрирано под № BG16M1OP002-2.010-0043 “Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. “Злево”, гр. Дупница”, по ОП “Околна среда 2014-2020” по процедура “Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по която е директен бенефициент.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО относно: организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата на територията на съответната община:

      Община Дупница не предлага съдове за извозване на строителни отпадъци. Фирмата, с която общината има договор за сметосъбиране, “Еко ресурс – Р” ООД, предлага контейнери с вместимост 4 м3 за събиране и извозване на строителен отпадък по предварителна заявка и заплащане на определена такса.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО относно: разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината:

      Отпадъците от опаковки събирани в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от пластмаса, хартия, метал и стъкло се обработват съгласно сключен договор с “Екопак България” АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали и пластмаси. Системата обхваща гр. Дупница и  шест села от Общината (с. Яхиново, с. Крайници, с. Червен брег, с. Самораново, с. Бистрица, с. Джерман).

 • по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО относно: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

      Съществува система за разделно събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за  предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувано на територията на Община Дупница, въз основа на сключен договор с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, гр. София. Събирането на ИУЕЕО от населението се осъществява от местата на образуване – жилищни и административни сгради, и се извършва от мобилна група с подаване на предварителна заявка на телефонен номер 0 800 14 100, обявен на официалния сайт на Общината.

      Община Дупница има сключен договор за сътрудничество с “ГУМИРЕК” ЕАД, гр. София – организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ). Организацията сключва договори с физически или юридически лица, генериращи ИУГ, разположени на територията на Общината и осигурява транспорт на събрани гуми от определени места.

      Система за разделно събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС-та образувани на територията на Община Дупница – сключен договор с “БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. София.

      Система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на образувани на територията на Община Дупница – сключен договор с “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД, гр. София.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 8 от ЗУО относно: изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаването на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба:

      На 14.06.2011г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците “Рила Еко”. В сдружението членуват следните общини: Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино, Трекляно и Кюстендил. Общото събрание на РСУО се свиква, провежда и взема решения съгласно чл. 25 и чл. 26 от ЗУО. Към момента няма взето решение за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 9 от ЗУО относно: организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването и за оползотворяване и/или обезвреждане:

      На територията на общината няма площадки за разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на разпоредбите на чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане с цел опазване живота и здравето на хората и опазване на околната среда от отпадъци. 

 • по чл. 19, ал. 3, т. 10 от ЗУО относно: разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане:

      Към момента на територията на Общината няма изградена площадка за разделно събрани биоразградими отпадъци.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО относно: осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места:

      Община Дупница има сключен договор с “ВЕНРЕСУРС” ЕООД, гр. София за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. Площадката се намира на ул. “Свети Иван Рилски” № 312.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 12 от ЗУО относно: почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12:

      На територията на Община Дупница е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци. Извършват се периодични проверки и при наличие на нерегламентирани сметища, същите се почистват своевременно.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 13 от ЗУО относно: осигуряването на информация на обществеността по т.1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин:

      Информацията за обществеността по чл. 13, ал. 3, т. 1 – 12, 14 и 15 от ЗУО се обявява на интернет страницата на Община Дупница www.dupnitsa.bg

 • по чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО относно: поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община:

      На територията на Община Дупница действат пунктове за събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон, като регистъра на площадките е обявен публично на официалната интернет страница  на Общината.

 • по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО относно: предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им:
            На територията на Община Дупница е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци. Извършват се периодични проверки и при наличие на нерегламентирани сметища, същите се почистват своевременно.

Потърсете в сайта