Информация за по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за площадка за временно съхранение и претоварване в м. "Елез Дере"

Дата на публикуване: 07.01.2021 16:40
О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,

ОБЩИНА ДУПНИЦА
  
СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има изготвена Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
«Преобразуване на общински имоти с идентификатори №68789.334.42 и №68789.334.43, м.»Елез Дере», гр. Дупница в площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните отпадъци от територията на община Дупница»

 

Информацията е обществено достъпна в Община Дупница, ет.2, ст.45 – отдел “Екология, чистота и ВЗ”
Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ- София, на адрес: бул.”Цар Борис III” №136, ет.10

Потърсете в сайта