Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед №РД 04-21/07.01.2021 год., за продажбата на поземлен имот 68789.602.10 по КК гр. Дупница, с площ 1159 кв.м

20.01.2021 17:22
ОБЯВЛЕНИЕ 
         На основание Заповед №РД 04-21/07.01.2021 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот 68789.602.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на КК и КР , засягащо поземления имот е от 23.04.2020 год., с адрес на поземления имот: град Дупница, ул. „Самоковско шосе“ №34, с площ: 1 159 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект, предходен  идентификатор: няма, номер по предходен план: 161 – частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост №1609/12.04.2005 год. вписан в Служба по вписвания под № 137, том 7, вх. р-р № 1694 от 29.04.2005 год.

  1. Търгът ще се проведе на 03.02.2021 год. от 14. 00 часа в Заседателната зала, партерен етаж в сградата на Община Дупница.
  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 240.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 5 916, 60 лв. /пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 29.01.2021 год., вклщчително.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 17.02.2021 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Дупница. Заявлението се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 12.02.2021 год., включително.
За информация на тел.: 0701 5 92 24

Потърсете в сайта